ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ    ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ    ΠΡΟΫΠΟΛ.: 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 19% ΦΠΑ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 16992/22-09-2009    ΠΗΓΗ: ΣΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
1. Προκηρύσσει πρόχειρη δημοπρασία επιλογής αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου:
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»
Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 19%, εκ των οποίων τα 3.630,98 είναι απρόβλεπτα και 9.997,63€ απολογιστικές εργασίες.
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 6η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2009 ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 10:00π.μ.
3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και δύο (2) ημέρες εργάσιμες προ της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού.
4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.
5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των τρεις (3) μήνες.
6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται σε 2% επί του δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι 756,30€, πρέπει ν’ απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι λιγότερη των 180 ημερολογιακών ημερών.
Ο Δήμαρχος
Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος


Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 508 επισκέπτες και κανένα μέλος