ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βουλιαγμένη..26/5/…2008
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ……4179…..
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ……………
ΓΡΑΦΕΙΟ……Δ.Ε……
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 8963-636

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης

Διακηρύσσει ότι:


Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης προκηρύσσει ανοιχτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σύστημα επιμέρους ποσοστό έκπτωσης κατά ομάδες του άρθρου 4 περίπτωση β του Ν.1418/84 και του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85, με σφραγισμένες προσφορές για την «Κατασκευή ανελκυστήρα στο Δημαρχείο για άτομα με ειδικές ανάγκες», συνολικού προϋπολογισμού 40.000,οο ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8 Ιουλίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στο Δημαρχείο Βουλιαγμένης, στη Βουλιαγμένη του Νομού Αττικής, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.

Το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του έτους 2008, έχει προϋπολογισμό 40,000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. & Ο.Ε. 28% και 18%, των απρόβλεπτων 15%, αναθεώρηση 3% και του Φ.Π.Α. 19%), θα χρηματοδοτηθεί από τον Δήμο μας και από το ΣΑΤΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α.30-7326.001.

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν εργολήπτες, εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, εφόσον ανήκουν στην Α1, ή Α2 τάξη, ή 1η τάξη (εφόσον έχουν έδρα στο Ν. Αττικής) για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών- Υδραυλικών και Α1 ή Α2 τάξη ή 1η τάξη (εφόσον έχουν έδρα στο Ν. Αττικής) για κατηγορίας Οικοδομικών.

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε δύο (2) μήνες αρχής γενομένης από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού με εγγυητική επιστολή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή του Π.Δ.&Δ΄ ή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού 672,27 ευρώ (άρθρο 15 διακήρυξης)

Αναλυτική διακήρυξη και τεύχη της μελέτης καθώς και άλλες πληροφορίες δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βουλιαγμένης μέχρι και την 3/7/2008 τις εργάσιμες κατά τις ώρες Δευτ.-Πέμπτη 8.00-13.00 και Παρασκευή 8.00-12.30 Πληροφορίες κ. Συμεωνίδης Σίμος ή κα Σαββάκη Έλλη

Τηλ: 8960156-8960196

Είναι υποχρεωτική η παραλαβή της διακήρυξης.

Ο Δήμαρχος

Γρηγόρης Κασιδόκωστας

 


Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 77 guests και κανένα μέλος