ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ    ΠΑΛΛΗΝΗ 21-09-2009
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ    Αριθ. Πρωτ.: 12191
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα: Χωροταξίας, Πολεοδομικών και
Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών
Λ. Μαραθώνος 100, τ.κ. 153 51 - Τηλ.: 213-2005200
Πληροφορίες: Κ. Γεωργακόπουλος, Μ. Σταμπολίδου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας στην Πράξη Εφαρμογής των Π.Ε. 6 «ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ» και Π.Ε. 7 «ΑΝΟΙΞΗ» του Δήμου Παιανίας κατά την ΤΡΙΤΗ ανάρτησή της.
Έχοντας υπόψη:
1. Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
2. Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα της παρ. 5 όπως συμπληρώθηκαν με τον Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/03.10.1994).
3. Την αριθ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων των Π.Ε. 6 «ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ» και Π.Ε.7 «ΑΝΟΙΞΗ» του Δήμου Παιανίας, να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στο τμήμα Χωροταξίας, Δ/νση Χωροταξίας και Πολεοδομίας, Ν.Α.Α.Α. με σκοπό:
Α) Να λάβουν γνώση της πράξης εφαρμογής των Π.Ε. 6 «ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑΣ» και Π.Ε. 7 «ΑΝΟΙΞΗ» του Δήμου Παιανίας, που ολοκληρώθηκε και αναρτάται για τρίτη φορά στο τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών, Δ/νση Χωροταξίας και Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα, Ν.Α.Α.Α. και στον Δήμο Παιανίας.
Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν κατά την διάρκεια της ανάρτησης και σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.
Β) Να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν παρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων όσον αφορά το ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπ’ όψη στην διόρθωση των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.
Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων ορίζεται σε 15 ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.
Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα με την 90327/7188/15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 877/Β/94) είναι:
1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα συνοδεύοντα αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.
2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της ιδιοκτησίας.
3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982.
Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν. 2242/94 η δε παράλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία.
Διευκρινίζεται ότι το τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών, Δ/νση Χωροταξίας και Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα, Ν.Α.Α.Α. δέχεται το κοινό Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 09:30π.μ. έως 13:00μ.μ.
                                            Ο Προϊστάμενος               Η Διευθύντρια            Ο Αντινομάρχης
Ιωάννης Καραΐσκος            Ε. Ξυνομηλάκη             Χ. Δαμάσκος


Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 408 επισκέπτες και κανένα μέλος