ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12224/14-10-09
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ελαστικοφόρου Φορτωτή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΛΗΡ.: Μ. ΔΗΜΑΣ    Αρ. Μελ. 113/2009
Τηλ.: 213-2030473

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο διαγωνισμό στις 3/11/2009 με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια με τίτλο:
“Προμήθεια ελαστικοφόρου φορτωτή”.
Η παραπάνω προμήθεια είναι συνολικού προϋπολογισμού 37.500,00€ Φ.Π.Α. 19%. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., του Ν.2286/95 και του Ν. 3463/06 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας την 113/2009 μελέτη της Τ.Υ. Δήμου Βάρης και την 554/2009 απόφαση του Δημάρχου.
Η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 3η Νοεμβρίου, ημέρα Τρίτη, έτους 2009 και ώρα 10:00π.μ. έως 11:00π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), στην αρμόδια επιτροπή.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
1. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές
2. Νομικά πρόσωπα (ημεδαποί ή αλλοδαποί)
3. Συνεταιρισμοί
4. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται δακτυλογραφημένες με αντίγραφα υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης, από την Υπηρεσία, δαπάνης. Το ποσό αυτό, μειώνεται στο ήμισυ για τις προσφορές που υποβάλλονται από ΜΜΕ ή τις ενώσεις τους.
Πληροφορίες και έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό, δίνονται από το Γραφείο προμηθειών του Δήμου Βάρης (Μιχαήλ Δήμας τηλ. 213-2030473), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Καπετανέας

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 294 επισκέπτες και κανένα μέλος