ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

ΠΡΟΣ : 123 ΣΜΗΝΑΡΧΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Λεωφ. Τατοΐου, Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, Τ.Κ. 13671

Τηλ. 210-8195075

ΚΟΙΝ : 123ΣΤΕ/ΔΥΠ/ΤΜ.ΕΓΚ. Φαξ: 210 8074601

Φ. 917/ΑΔ. 1938

Σ. 646

Δεκέλεια, 19 Απρ. 16

 

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Διακήρυξης Δημοπρασίας Δ.01/16

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/16

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η 123ΣΤΕ προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση- Ανακαίνιση Αιθουσών Διδασκαλίας και Εστιατορίων ΣΤΥΑ» (Τ-103Ε) με προϋπολογισμό 248.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) Οικοδομικές εργασίες 123.360,44 € και β) Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 76.634,09 € (με ΓΕ & ΟΕ , απρόβλεπτα) και τέλος Αναθεώρηση 1.631,50€ και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (23%) 46.373,98 € .

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού αντί δέκα Ευρώ (€ 10,00) ή να αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δικά τους έξοδα, τα οποία θα διατίθενται (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της Υπηρεσίας, Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, Λεωφ. Τατοΐου, Τ. Κ. 13671, μέχρι τις 19/05/16 ημέρα Πέμπτη κάθε εργάσιμη και ώρες 08:00 έως 13:00 έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με το Τμήμα Εγκαταστάσεων τουλάχιστον μία ημέρα πριν. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στα τηλέφωνα διατίθενται τηλ. 210-819 5075 από το Τμήμα Εγκαταστάσεων . FAX 210 8074601.

 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24-05-16, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 με «ανοικτή δημοπρασία» σύμφωνα με το με άρθρο 3 παράγραφο α του ΚΔΕ, με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) σε συμπληρωμένο Τιμολόγιο της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα άρθρα 6 του Ν.3669/08.

 

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ, εφόσον ανήκουν στην κατηγορία Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ.

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω παράγραφο β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 7 του Ν.3669/08 και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.032,52 ΕΥΡΩ που απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής είτε στον κύριο του έργου και έχουν ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού (ήτοι τουλάχιστον μέχρι 26-12-2016). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις Τακτικού Προϋπολογισμού. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί και δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα Σύμβαση.

 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον κ. Δκτη ΔΑΕ.

 

Ακριβές αντίγραφο

Υπσγός (ΜΕ) Λιακόπουλος Αθ.

Σμχος (Ι) Αλεξανδρος Μαρίνος

Διοικητής 123 ΣΤΕ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 145 guests και κανένα μέλος