ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ : ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04

Πληροφορίες: Κ. Αντωνοπούλου - Αικ. Αλούπη

Τηλ.: 213 2007395 -396

Fax.: 210 6630163

Σπάτα, 18/4/2016

Αρ. Πρωτ.:11943

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ, Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης».

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά είδος, δηλαδή κατακύρωση δύναται να γίνει σε περισσότερους από έναν προμηθευτές, ανάλογα με τις προσφερόμενες τιμές ανά είδος.

Αριθμός Διακήρυξης: 128/11922/18-4-2016

 

1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος

Διεύθυνση: Δημοτικό κατάστημα, Δημ. Χρήστου Μπέκα και Βασιλ. Παύλου, 19004 Σπάτα

Τηλέφωνο: 2132007395-6

 

2. CPV: 44115210-4, 42131100-7, 38411000-9

 

4. Προϋπολογισμός: 127.653,95 € χωρίς Φ.Π.Α Συνολική δαπάνη: 157.014,36 € με ΦΠΑ (23%)

 

5. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ) ήτοι 2.553,08 ευρώ. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης που να καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ.

 

6. Διάθεση εγγράφων-στοιχείων του διαγωνισμού: Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.spata-artemis.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr)

 

7. Χρόνος, τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 28/4/2016 και ώρα 11:00πμ και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 12/5/2016 και ώρα 11:00πμ . Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 18/5/2016 και ώρα 11:00πμ.

 

8. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού, για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, με δυνατότητα παράτασης για τριάντα (30) επιπλέον ημέρες.

 

9. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες προμηθευτών.

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ.ΜΑΡΚΟΥ

Διαφήμιση (2)

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Διαφήμιση (1a)

ebdomi-dimosiefseis

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 132 guests και κανένα μέλος