ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ            Θρακ/νες: 23/3/2010
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ            Αρ. Πρωτ.: 1322/2010
ΔΗΜΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Αρ. Μελέτης: 52/2010
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

«Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών»

Κ.Α.Δ. Προϋπολογισμού Δήμου Θρακομακεδόνων Οικον. Έτους 2010: Κ.Α. 10.6641, 10.6643, 20.6641, 35.6641, 35.6644, 70.6641 και 70.6644

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης: α) Το οικονομικά συμφερότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό(%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης τιμής πώλησης του είδους που ανακοινώνει το τμήμα αγορανομικού ελέγχου – εμπορίου της δ/νσης προστασίας καταναλωτή – εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αν. Αττικής κατά την ημέρα παράδοσης του είδους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41-42 της υπ’ αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) για την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης,

Β) Την οικονομικά συμφερότερη προσφορά για το φωτιστικό πετρέλαιο (κιροζίνη) και τα λιπαντικά,

για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.564,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα (Πλ. Αριστοτέλους και Πρωταγόρα 1) στις 19 Απριλίου τους έτους 2010, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Ως ώρα έναρξης του διαγωνισμού και υποβολής των προσφορών στην επιτροπή ορίζεται η 10:00π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών από την επιτροπή η 11:00π.μ.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό που ορίζεται στο ποσό των (3.028,20€) τρεις χιλιάδες είκοσι οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά και αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ).

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη διεύθυνση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, αρμόδιος υπάλληλος κ. Λιναρδάκης Κωνσταντίνος τηλ. 2132140323 και fax: 2132140330.

Αντίγραφο των τευχών δημοπράτησης χορηγείται μέχρι τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού από τα γραφεία του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

Ευθύμιος Οικονόμου

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            ΚΩΔ.ΦΟΡΕΑ: 24960
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΡΙΘ. Πρωτ.: 5432
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ            Χαλάνδρι 23/3/2010
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αγ. Γεωργίου 34 & Φιλ. Λίτσα τ.κ. 15234 Χαλάνδρι
Πληροφορίες: Σπηλιοπούλου Βασιλική, Τηλ.: 210-6860579, fax: 210-6860590
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» Α.Μ. 4/2010, με προϋπολογισμό 300.000,00€ με ΦΠΑ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: με προϋπολογισμό 37.716,46€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ: με προϋπολογισμό 62.565,84€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ: με προϋπολογισμό 42.894,77€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ: με προϋπολογισμό 88.218,57€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)

ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ): προϋπ. 16.538,24€ (συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ 18%)

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Αγ. Γεωργίου 34 και Φιλ. Λίτσα, μέχρι τις 8/4/2010.

Η παραλαβή των τευχών  δημοπράτησης δύναται να γίνει σε ψηφιακή μορφή (CD) με αντικαταβολή ποσού δέκα (10) ευρώ, εκτός αν επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα Τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-6860579, fax επικοινωνίας 210-6860590, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κα. Β. Σπηλιοπούλου & κος Ισίδωρος Δρίτσας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13/4/2010, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη του έργου, ήτοι Α2 τάξη και άνω στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.958,67€ και ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεση του έργου ορίζεται σε ΕΝΝΕΑ (9) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη (6) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΣΑΤΑ

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή.

Ο Δήμαρχος Γρηγ. Επαμ. Ζαφειρόπουλος

Και με εντολή

Ο Δ/ντης τεχν. Υπηρεσιών  Χρήστος Μπαμπανιώτης


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Βούλα, 10/3/2010
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Παπάγου 23 τ.κ. 166 73                                            Αριθ. εσωτ. Πρωτ. 105
Πληροφορίες: Α. Τζανέτου Τηλ./fax: 210-8953756
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2008

 

1. ΕΣΟΔΑ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ            378.516,86

ΕΚΤΑΚΤΑ            1.337,51

Εισπράξεις ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & Τρίτων            87.730,83

ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε.            211,23

–––––––––––

Χρηματικό υπόλοιπο            105.130,31

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ            579.926,74

 

2. ΕΞΟΔΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ            432.814,37

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ            140.112,37

–––––––––––

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ            572.926,74

 

Τα παραπάνω στοιχεία δημοσιεύονται σε εφαρμογή της παρ.6 του άρθρου 163 του Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/2006 και της αριθ. 2/28783/30-08-2005 ΚΥΑ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 


 

ΠΑΛΛΗΝΗ 19/3/2010 Αριθμ. Πρωτ.: 3483
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΩΝ»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

 

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης οδών» αξίας ευρώ 44.990,34€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 21%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 6 Απριλίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η αποσφράγιση.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα (πλατεία Ελευθερίας 1ος όροφος) την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καταθέσουν γραπτή προσφορά (ταχυδρομικώς) μπορούν να την υποβάλλουν στο αρμόδιο γραφείο του δήμου μέχρι και την 06/04/2010 ημέρα Τρίτη (εγγυητική επιστολή 2249,52€).

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και μέρες από το γραφείο τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου (υπεύθυνος κ. Πασχαλινός).

Ο Δήμαρχος

Σ. Κωνσταντάς

 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ            Παλλήνη, 23-03-2010
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού
Ο Δήμαρχος Παλλήνης

 

Διακηρύσσει ότι την 6η Απριλίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00μ.μ. θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμό για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών μηχανογράφησης και εκτυπώσεων προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.800,00€ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα (πλατεία Ελευθερίας 1ος όροφος) την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν εγγυητική επιστολή ύψους 5% επί του προϋπολογισμού, ήτοι 290,00€.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Κακουλάκη – Β. Παπαϊωάννου τηλ.: 210-6600711).

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς

 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Δ/ΝΣΗ: Τ.Υ&Π - ΤΜΗΜΑ: Μελετών & Έργων
Λ. Καραμανλή 18 τ.κ. 166 73
Πληροφορίες: Ζωή Δράμη, Τηλ.: 213-2020056, fax: 213-2020049
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο Δήμαρχος Βούλας προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα «Σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης» σε έντυπο προσφοράς της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 όπως αναφέρονται στην διακήρυξη, για το έργο:

«ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Α/2010», Προϋπολογισμού 70.909,09€ και ΦΠΑ 14.890,91€

Συνολικής δαπάνης 85.800,00€

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από έσοδα του Δήμου Βούλας.

Πίστωση έτους 2010, 25.000,00€.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 12 (δώδεκα) μήνες.

Κάθε προβλεπόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό για διάστημα έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 13η Απριλίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ. στο Δήμο Βούλας. (Λ. Καραμανλή 18 – Βούλα). Πληροφορίες στο τηλ. 213-2020000. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν γίνει την παραπάνω ημέρα και ώρα θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της, η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με φαξ πέντε τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την νέα ημερομηνία και την ίδια ώρα.

Τεύχη θα δίδονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βούλας αντί του ποσού των 15€, μέχρι την Πέμπτη 8-4-2010 και ώρες (9.00 – 13.00π.μ.).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων Δ.Ε. που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ σύμφωνα με τον Ν. 3669/08 όπως ισχύει.

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 2% του προϋπολογισμού δηλαδή 1.418,18€.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης

 


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗ            Καλύβια 12/03/2010
ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ            Αρ. Πρωτ.: 3132/2010
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου τ.κ. 19010 Καλύβια
Πληροφορίες: Βαρελά Μαρία, Τηλ.: 22993-20348 fax: 22990-48653
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Καλυβίων Θορικού έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

Α) Της παρ.9 του άρθρου 209 του Κ.Δ.Κ. η οποία προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 Ν.3731/08.

Β) Του άρθρου 11 παρ.5 του Π.Δ. 28/80

Γ) Τον προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α. 20-6233.002

Δ) Την 40/10 απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής.

Ε) Την ανάγκη του Δήμου για την ανάθεση εκτέλεσης της σχετικής υπηρεσίας διακηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης της χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ» συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας με ΦΠΑ 40.000,00 ως εξής:

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Καλυβίων την ΔΕΥΤΕΡΑ 29 Μαρτίου 2010 και ώρα 10:00 ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε € και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα 30 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Καλυβίων (οδός ΑΘΗΝΩΝ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ταχ. Κωδ. 190 10) μέχρι την παραμονή, ή να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού από ώρα 9:45 μέχρι την ώρα που ορίζεται στο παρόν.

Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληροί τους όρους της συνημμένης μελέτης, με απόφαση δημάρχου.

Ο Δήμαρχος

α.α. Αναστάσιος Α. Παπαϊωάννου

Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 103 guests και κανένα μέλος