ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Κορωπί 14/6/2010
Αριθ. Πρωτ.: 10233
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ κάθε μεταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν. 2286/95, για την προμήθεια με τίτλο «Αντικατάσταση εφθαρμένων εξαρτημάτων ενεργητικής και παθητικής πυρασφάλειας στο ΕΠΑΛ Κορωπίου».
Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 22.310,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 21%.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2010 και ώρα 10:30π.μ. στα γραφεία του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 210-6625682 εσωτ. 163.
Ο Δήμαρχος
Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΡΩΠΙΑΣ
Κορωπί 17/6/2010
Αριθ. Πρωτ.: 29
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, κάθε μεταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν.2286/95, για την «Προμήθεια βιβλίων».
Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 28.499,68 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι την 29η Ιουνίου 2010 και ώρα 10:30 με 11:00π.μ. στα γραφεία του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 210-6628402 εσωτ.1, κα Γεωργάκη.
Ο Πρόεδρος Αναστάσιος Χρήστου
 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βούλας, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του άρθρου 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου «Συντηρήσεις οδών ομάδα Α/2009», με προϋπολογισμό 160.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 13/7/2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βούλας (Λ. Καραμανλή 18, στην Βούλα Ισόγειο) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν με FAX.
3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 και 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού μητρώου ΜΕΕΠ ή σε νομαρχιακά μητρώα.
4. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους από το πρόγραμμα Θησέας 2 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης 6% του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν.2166/93 (ΦΕΚ 137/Α/24-8-93). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2.650,00€ αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008, άρθρο 24 και απευθύνεται είτε στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της.
6. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν.3669/2008.
7. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών στο ποσό των 77.692,10€ χωρίς το ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα 13.749,44€, απολογιστικά ασφάλτου 26.805,29€ και Φ.Π.Α. 21% 27.768,59€.
8. Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.
9. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την μελέτη σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
10. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, κατά την διάταξη του άρθρου 29 παράγραφος 6 του Ν.3669/2008, για διάστημα (30) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. Μέσα σε αυτόν τον μήνα πρέπει να υπογραφεί η σχετική σύμβαση.
11. Απαιτούνται δικαιολογητικά για την επαγγελματική καταλληλότητα των διαγωνιζομένων.
12. Απαιτούνται δικαιολογητικά για την τεχνική καταλληλότητα των διαγωνιζομένων.
Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) βρίσκονται στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βούλας, Λ. Καραμανλή 18 στη Βούλα (Ισόγειο) πληροφορίες στα τηλέφωνα 213-2020040, fax επικοινωνίας 213 2020049, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Ι. Λαλλάς όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη της δημοπράτησης καθώς και αριθμημένο τεύχος για την συμπλήρωση της προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες πριν την ημέρα της δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι μέχρι και Παρασκευή, 09/7/2010, από 09:00 μέχρι 13:00.
 
Βούλα 16.6.2010
Ο Δήμαρχος Γεώργιος Μάντεσης
 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Λ. Βραυρώνος 18, Αρτέμιδα Αττικής
Τηλ.& fax: 22940-45110
Πληρ: κα. Καραβασίλη Αγαθή
Άρτεμις 18/06/2009
Αριθ. πρωτ.: 82
 
Προμήθεια «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ»
Ανακοινώνεται ότι η Δημοτική Φιλαρμονική Αρτέμιδος πρόκειται να προμηθευτεί «ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ» με απευθείας ανάθεση. Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 3.240,00€ χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 21% 3.985,20€.
Τεσσάρων κλιματιστικών, όπου τα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές και θα παραδοθούν εγκατεστημένα στα σημεία που θα υποδειχθούν σε κατάσταση πλήρους και ασφαλούς λειτουργίας. Αναλυτικά:
1. Κλιματιστικό μηχάνημα τύπου split επίτοιχο, 12.000 btu/h περίπου, ποσότης δύο (2) τιμή μονάδας 500,00€ σύνολο 1.000,00€.
2. Κλιματιστικό μηχάνημα τύπου split επίτοιχο, 24.000 Btu/h περίπου, ποσότης δύο (2) τιμή μονάδας 1.120,00€ σύνολο 2.240,00€.
Όσοι ενδιαφέρονται, παρακαλούνται να υποβάλλουν στην υπηρεσία του Δήμου, το αργότερο μέχρι 24/06/2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 έως 13:00 μ.μ. (ώρα λήξης αποδοχής προσφορών από την επιτροπή) σε σφραγισμένο φάκελο στο γενικό πρωτόκολλο της Φιλαρμονικής Αρτέμιδος Λ. Βραυρώνος 18 ή μέσω FAX στο 22940-045110 προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει:
Α. Τεχνική περιγραφή του είδους, το οποίο πρέπει να συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές της Φιλαρμονικής Αρτέμιδος.
Β. Οικονομική προσφορά.
Η προμήθεια θα ανατεθεί σε όποιον προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον φυσικά το είδος είναι εντός των προδιαγραφών της Φιλαρμονικής. Η προμήθεια, σε όλα τα στάδιά της διέπεται από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν. 3463/2006.
Η πρόεδρος Μανίκα Μαρία
 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ         ΤΜΗΜΑ ΤΥΔΚ
 
ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σαρωνίδας
Φορέας: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
Προϋπ.: 34.883,00€ (με ΦΠΑ 21%)
Πηγή: ΘΗΣΕΑΣ
Χρήση: 2010
Σαρωνίδα, 18-06-2010
Αρ. Πρωτ.: 2130
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Κοινότητα Σαρωνίδας της Νομαρχίας Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85 καθώς και τις διατάξεις του Ν.1418/84, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.2229/94 και τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2338/95, το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το Ν.1418/84, το Π.Δ. 609/85 και το Ν. 2229/94, ως επίσης και των Δ/των και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν.1418/84 και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπρατήσεως του έργου, ήτοι τα Π.Δ. 23/93 και 85/95, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σαρωνίδας».
1. Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται είναι 34.883,00€ (με ΦΠΑ 21%).
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 29η του μηνός Ιουνίου, ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 10:00π.μ., στα γραφεία της ΤΥΔΚ της Περιφέρειας Αττικής, Λεωφόρος Σπάτων 65 Γέρακας Τ.Κ. 15344. Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά μέσω πρωτοκόλλου.
3. Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι και την 24-06-2010 ημέρα Πέμπτη, από τα γραφεία της Κοινότητας Σαρωνίδας με πληρωμή αντιτίμου 20€.
4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, Α1, Α2, 1η για έργα Οικοδομικών, και εργοληπτικές κοινοπραξίες βάσει του άρθρου 3 της απόφασης ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18-3-85 όπως και οι κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την παρ.9 του άρθρου 16 του Ν.1418/84.
5. Σαν μέγιστος χρόνος κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
6. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε 577,00€ (2% επί του δημοπρατούμενου ποσού), πρέπει να απευθύνεται προς την Κοινότητα Σαρωνίδας και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής  επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ, συντεταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δε θα είναι λιγότερη των διακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της Κοινότητας Σαρωνίδας, από τον αρμόδιο υπάλληλο Ευάγγελο Βιτώρο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλέφωνα 2291054444 & 2291054891.
Ο πρόεδρος
Α.Α. Ο αντιπρόεδρος

Γεώργιος Διαονυσόπουλος

 

 

 

 

 

Β’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΠΕ 4

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ

Υπηρεσίες Τεχνική

Βασ. Κων/νου 25

Πληρ.: Μ. Σταματελάτου

Τηλ.: 213-2030426

Βάρη 18.06.2010

Αριθ.Πρωτ.: 7606

 

Ανακοίνωση Δημάρχου

 

Ο Δήμαρχος Βάρης ανακοινώνει ότι η Ανάρτηση των διαγραμμάτων της Β’ ανάρτησης της περιοχής «Υπόλοιπο Ασυρμάτου ΠΕ4» του Δήμου Βάρης θα γίνει στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βάρης (οδός Βασ. Κων/νου 25) από την 21 Ιουνίου 2010 έως 15 Ιουλίου 2010 (ώρες λειτουργίας 9:00 – 13:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή).

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Καπετανέας

 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ –ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Τμήμα Χωροπταξίας, Πολεοδομικών και τοπογραφικών σχεδίων και Εφαρμογών

Παλλήνη 17/6/2010

Αρ. Πρωτ. 7287

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας στην Πράξη Εφαρμογής της περιοχής Υπόλοιπο Ασυρμάτου ΠΕ 4’ του Δήμου Βάρης κατά τη ΔΕΥΤΕΡΗ ανάρτησή της.

Εχοντας υπόψη:

1. Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

2. Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα της παρ. 5 όπως συμπληρώθηκαν με τον Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/03.10.1994).

3. Την αριθ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ

 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της περιοχής «Υπόλοιπο Ασυρμάτου Π.Ε. 4» του Δήμου Βάρης, να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στο τμήμα Χωροταξίας Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών, Δ/νση Χωροταξίας-Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα, Ν.Α.Α.Α. με σκοπό:

Α) Να λάβουν γνώση της πράξης εφαρμογής της περιοχής «Υπόλοιπο Ασυρμάτου Π.Ε.4» του Δήμου Βάρη που ολοκληρώθηκε και αναρτάται για δεύτερη φορά στο τμήμα Χωροταξίας Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών, Δ/νση Χωροταξίας-Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα και στον Δήμο Βάρης.

Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν κατά την διάρκεια της ανάρτησης και σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.

Β) Να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν παρατηρήσεις επί των διαγραμμάτων και πινάκων όσον αφορά το ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπ’ όψη στη διόρθωση των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων ορίζεται σε 15 ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση ιδιοκτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα με την 90327/ 7188/ 15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 877/Β/94) είναι:

1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα συνοδεύοντα αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.

2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της ιδιοκτησίας.

3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982.

Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το Ν.2242/94 η δε παράλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία.

Διευκρινίζεται ότι το τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών δέχεται το κοινό Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από 09.30 έως 13.30.

 

Ο προϊστάμενος Ι. Καραϊσκος

Η Διευθύντρια Ε. Ξυνομηλάκη

Ο Αντινομάρχης Χ. Δαμάσκος

 

 

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 180 guests και κανένα μέλος