ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Αθηνών & Ρήγα Φεραίου τ.κ. 190.10

Πληροφορίες: Ράπτης Χαράλαμπος

Τηλέφωνα : 2299 3 20317

Fax : 22990 48289

Email :Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Καλύβια 21 /4/ 2016

Αριθ. Πρωτ 6302

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ

 

Προκηρύσσει μειοδοτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή μονάδος ανά είδος (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) στις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης), υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ, (είδη παντοπωλείου, είδη οπωροπωλείου, είδη κρεοπωλείου, είδη ιχθυοπωλείου, είδη αρτοποιείου είδη γαλακτοπωλείου) για τις ανάγκες σίτισης των νηπίων των Παιδικών Σταθμών του Νομικού Προσώπου Δήμου Σαρωνικού και τις ανάγκες των ΚΑΠΗ που ανήκουν στο Νομικό Πρόσωπο ‘’Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού’’, για τις ανάγκες σίτισης των νηπίων των Παιδικών Σταθμών της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σαρωνικού που ανήκουν σε αυτή, καθώς και τη προμήθεια σε είδος (φρέσκο γάλα ή ίση ποσότητα γάλακτος μακράς διαρκείας ή τύπου εβαπορέ) για το μόνιμο και με σύμβαση ορισμένου και αορίστου χρόνου προσωπικό των συνεργείων του Δήμου, το έτος 2016, με συνολικό ενδεικτικό προϋπολογισμό 194.427,65 με ΦΠΑ.

 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη και με τις διατάξεις Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ περί ΕΚΠΟΤΑ και τις διατάξεις του Ν.3463/06, του Ν.2198/94, του Ν.2286/95, του Ν.2503/97, του Ν.2506/97, του Ν.2741/99, του Ν.3310/05,της 53361/11-10-06 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών ,Δημ, Διοίκησης & Αποκέντρωσης –Οικονομίας & Οικονομικών-Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας (ΦΕΚ 1503/11-10-2006 Β’) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα και την τροποποίησή της (ΦΕΚ 1323/30-07-2007 Β’), του Ν.3548/07 τον Ν.3852/10 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ18Α/2013) άρθ.4 και την εγκύκλιο 3/11543/26/03/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αρ. 269/5-11-14 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού, με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια της προμήθειας, την 105/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού και την ανάγκη του Νομικού Προσώπου Δήμου Σαρωνικού, της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου και του Δήμου Σαρωνικού για τη σχετική προμήθεια.

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τις πιστώσεις των Κ.Α: 15-6481.002, Κ.Α: 60-6481.002, Κ.Α: 60-6481.003, Κ.Α: 60-6481.004, Κ.Α: 60-6481.005, Κ.Α: 60-6481.006 του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου ‘’Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού’’ οικονομικού έτους 2016, τις πιστώσεις των Κ.Α: 64.08.00.1000, Κ.Α: 64.08.00.1001, Κ.Α: 64.08.00.1002, Κ.Α: 64.08.00.1003, Κ.Α: 64.08.00.1004 του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σαρωνικού οικονομικού έτους 2016 και τις πιστώσεις των Κ.Α. 20-6063.001, Κ.Α. 25-6063.001, Κ.Α. 35-6063.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού του οικονομικού έτους 2016.

 

Οι προμήθειες αφορούν τμηματικές αγορές.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη μελέτη και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαρωνικού www.saronikoscity.gr.

Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι ο Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπου αυτός δεν έρχεται σε αντίθεση με άρθρο 2 παραγρ. 14 του Ν. 2286/95 σχετικά με επαναλαμβανόμενες “Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων” & Ν. 3463/2006 ΔΚΚ και ο Ν.4281/2014.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό 1 (ΕΝΑ) τοις εκατό (%) επί του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α.

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 18/5/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 23/5/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΩΦΡΟΝΗΣ

Διαφήμιση (2)

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Διαφήμιση (1a)

ebdomi-dimosiefseis

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 99 guests και κανένα μέλος