ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ         Βούλα, 7-7-2010

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Λ. Καραμανλή 18, Τ.Κ. 16673 Βούλα

Πληρ.: Λαλλάς Ι.

Τηλ.: 213-2020040, fax: 213-2020049

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βούλας, διακηρύττει ότι:

1. Εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗ» του άρθρου 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή ανελκυστήρα στο 2ο Δημοτικό Σχολείο», με προϋπολογισμό 45.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 20/07/2010 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βούλας (Λ. Καραμανλή 18, στη Βούλα Ισόγειο) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν με FAX.

3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 και Α2 τάξη για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά & Οικοδομικά. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ ή σε νομαρχιακά μητρώα.

4. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους από τον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ137/Α/24-8-93). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 735,00€ αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου και απευθύνεται είτε στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της.

6. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Όπως ειδικότερα το ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα 4.772,00€, γενικά έξοδα & εργολαβικό όφελος 4.852,89€ και Φ.Π.Α. 23% 8.414,63€.

8. Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.

9. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την μελέτη σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

10. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, κατά την διάταξη του άρθρου 29 παράγραφος 6 του Ν.3669/2008, για διάστημα (30) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. Μέσα σε αυτόν τον μήνα πρέπει να υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

11. Απαιτούνται δικαιολογητικά για την επαγγελματική καταλληλότητα των διαγωνιζομένων.

12. Απαιτούνται δικαιολογητικά για την τεχνική καταλληλότητα των διαγωνιζομένων.

Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) βρίσκονται στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βούλας, Λ. Καραμανλή 18 στη Βούλα (Ισόγειο) πληροφορίες στα τηλέφωνα 213-2020040, FAX επικοινωνίας 213-2020049, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Ι. Λαλλάς όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη της δημοπράτησης καθώς και αριθμημένο τεύχος για την συμπλήρωση της προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες πριν την ημέρα της δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι μέχρι και Πέμπτη, 15/7/2010, από 9:00 μέχρι 13:00μ.μ.

 

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Όθωνος 15 & Σμύρνης, Γλυκά Νερά, Ταχ. Κ.: 153 54

Πληροφορίες: Ελένη Παπαδοπούλου

Τηλέφωνο: 213 2016025, κέντρο 213 2016000

Γλυκά Νερά  05.07.2010

Αριθ. Πρωτ.: 4624

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμος Γλυκών Νερών προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικοοικονομικά συμφερότερη προσφορά , για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 70.000,00 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου, οδός Όθωνος 15 & Σμύρνης, την 2η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξη παραλαβής προσφορών 11:00 π.μ. και λήξη  στις 11:30 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 3.500,00 Ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 213 2016025 & 213 2016000, αρμόδια κ. Ελένη Παπαδοπούλου).

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Π.  ΣΙΩΚΟΣ

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Γλυκά Νερά  05.07.2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       Αριθ. Πρωτ.: 4626

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Όθωνος 15 & Σμύρνης, Γλυκά Νερά, Ταχ. Κωδ.: 153 54

Πληροφορίες: Ελένη Παπαδοπούλου

Τηλέφωνο: 213 2016025, κέντρο 213 2016000

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμος Γλυκών Νερών προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικοοικονομικά συμφερότερη προσφορά, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ» ενδεικτικού προϋπολογισμού  70.000,00 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου, οδός Όθωνος 15 & Σμύρνης, την 2η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξη παραλαβής προσφορών 11:30 π.μ. και λήξη  στις 12:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 3.500,00 Ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 213 2016025 & 213 2016000, αρμόδια κ. Ελένη Παπαδοπούλου).

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Π.  ΣΙΩΚΟΣ

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ         Βούλα, 6/7/2010

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

Λ. Καραμανλή 18, Βούλα

Πληρ.: Λαλλάς Ι. - Τηλ.: 213-2020040, fax: 2132020049

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Η Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βούλας, διακηρύττει ότι:

1. Εκτίθεται σε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του άρθρου 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου «Συντηρήσεις οδών ομάδα Α/2009», με προϋπολογισμό 160.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 27/7/2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βούλας (Λ. Καραμανλή 18, στη Βούλα Ισόγειο) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν με FAX.

3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 και 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ ή σε νομαρχιακά μητρώα.

4. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους από το πρόγραμμα Θησέας 2 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης 6‰ του άρθρου 27παρ. 34-37 του Ν.2166/93 (ΦΕΚ 137/Α/24-8-93). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2.650,00€ αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008, άρθρο0 24 και απευθύνεται είτε στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της.

6. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν.3669/2008.

7. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για την δαπάνη εργασιών στο ποσό των 77.692,10€ χωρίς το ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα 13.749,44€, απολογιστικά ασφάλτου 26.805,29€ και Φ.Π.Α. 21% 27.768,59€.

8. Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.

9. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την μελέτη σε τριάντα

(30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

10. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγωνισμό, κατά την διάταξη του άρθρου 29 παράγραφος 6 του Ν.3669/2008, για διάστημα (30) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. Μέσα σε αυτόν τον μήνα πρέπει να υπογραφεί η σχετική σύμβαση.

11. Απαιτούνται δικαιολογητικά για την επαγγελματική καταλληλότητα των διαγωνιζομένων.

12. Απα8ιτούνται δικαιολογητικά για την τεχνική καταλληλότητα των διαγωνιζομένων.

Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) βρίσκονται στα γραφεία της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βούλας, Λ. Καραμανλή 18 στη Βούλα (Ισόγειο) πληροφορίες στα τηλέφωνα 213-2020040, fax επικοινωνίας 213-2020049, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Ι. Λαλλάς όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη της δημοπράτησης καθώς και αριθμημένο τεύχος για την συμπλήρωση της προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες πριν την ημέρα της δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι μέχρι και Πέμπτη, 22/07/2010, από 09:00 μέχρι 13:00.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΠΑΛΛΗΝΗ 6/7/2010

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         Αριθ. Πρωτ.: 8712

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πλατεία Ελευθερίας Τ.Κ. 15351 Παλλήνη

Πληροφορίες: Π. Καλδής - Τηλ.: 210-6600714 fax: 210-6600763

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Παλλήνης του Νομού Αττικής διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την «Προμήθεια ξύλινου οικίσκου» διαστάσεων 7χ9 μέτρων.

Προϋπολογισμού 42.000,00€ μαζί με Φ.Π.Α. 23%.

Τόπος παράδοσης Δήμος Παλλήνης

Γλώσσα Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 19/07/2010 ημέρα Τρίτη ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Α’ ορόφου του Δήμου Παλλήνης.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 20/7/2010 ημέρα και ώρα 9:00π.μ. στο γραφείο του Α΄ ορόφου του Δήμου Παλλήνης.

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά του άρθρου 1 παρ. 5 του άρθρου 11 παρ.5 του Π.Δ. 28/80, απόφ. ΥΠΕΣΔΔΑ 29113/2000, άρθρο 13 παρ. 8 του Ν. 2130/93.

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν εγγυητική επιστολή επί του προϋπολογισμού της προμήθειας ύψους 5% ποσού 1710,00€.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Κωνσταντάς

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΠΑΛΛΗΝΗ 7/7/2010

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         Αριθ. Πρωτ.: 8713

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Πλατεία Ελευθερίας Τ.Κ. 15351 Παλλήνη

Πληροφορίες: Π. Καλδής - Τηλ.: 210-6600714 fax: 210-6600763

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

 

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Παλλήνης του Νομού Αττικής διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την «Προμήθεια προκατασκευασμένης αποθήκης και βοηθητικών χώρων ανοιχτού θεάτρου Μουσείου Οίνου – Πολιτιστικό Κέντρο» διαστάσεων 3χ6 μέτρων.

Προϋπολογισμού 21.780,00€ μαζί με Φ.Π.Α. 23%.

Τόπος παράδοσης Δήμος Παλλήνης

Γλώσσα Ελληνική

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 19/07/2010 ημέρα Τρίτη ώρα 10:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Α’ ορόφου του Δήμου Παλλήνης.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 19/7/2010 ημέρα και ώρα 9:00π.μ. στο γραφείο του Α΄ ορόφου του Δήμου Παλλήνης.

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά του άρθρου 1 παρ. 5 του άρθρου 11 παρ.5 του Π.Δ. 28/80, απόφ. ΥΠΕΣΔΔΑ 29113/2000, άρθρο 13 παρ. 8 του Ν. 2130/93.

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν εγγυητική επιστολή επί του προϋπολογισμού της προμήθειας ύψους 5% ποσού 890,00€.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Κωνσταντάς

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Γλυκά Νερά  05.07.2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       Αριθ. Πρωτ.: 4622

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Όθωνος 15 & Σμύρνης - Γλυκά Νερά  - Ταχ. Κωδ.: 153 54

Πληροφορίες: Ελένη Παπαδοπούλου

Τηλέφωνο: 213 2016025, κέντρο 213 2016000

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμος Γλυκών Νερών προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικοοικονομικά συμφερότερη προσφορά , για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16m3 ΠΕΡΙΠΟΥ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 125.000 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου, οδός Όθωνος 15 & Σμύρνης, την 2η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξη παραλαβής προσφορών 10:30 π.μ. και λήξη  στις 11:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 6.250,00 Ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 213 2016025 & 213 2016000, αρμόδια κ. Ελένη Παπαδοπούλου).

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Π.  ΣΙΩΚΟΣ

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Γλυκά Νερά  05.07.2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       Αριθ. Πρωτ.: 4621

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Όθωνος 15 & Σμύρνης, Γλυκά Νερά , Ταχ. Κωδ.: 153 54

Πληροφορίες: Ελένη Παπαδοπούλου

Τηλέφωνο: 213 2016025, κέντρο 213 2016000

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμος Γλυκών Νερών προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές και  κριτήριο κατακύρωσης την τεχνικοοικονομικά συμφερότερη προσφορά, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΛΥΣΕΩΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 145.000 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου, οδός Όθωνος 15 & Σμύρνης, την 2η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξη παραλαβής προσφορών 10:00 π.μ. και λήξη  στις 10:30 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 7.250,00 Ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 213 2016025 & 213 2016000, αρμόδια κ. Ελένη Παπαδοπούλου).

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ Π.  ΣΙΩΚΟΣ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Καλύβια 30/6/2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ         Αριθ. Πρωτ.: 6867/10

ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ

Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Τ.Κ. 19010

Τηλ.: 22993-20300  Fax.: 2299048653

Πληροφορίες: Τεχνική Υπηρεσία

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Καλούνται,

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της περιοχής επέκτασης Α’ κατοικίας πόλεως Καλυβίων, σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. Πρωτοκ. 26450/21-6-2010 εγγράφου του Υπουργείου Περιβ. Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, να προσέλθουν στο Δημαρχείο Καλυβίων (εργάσιμες ημέρες και ώρες), για να ενημερωθούν και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις τους επί τμημάτων και μόνο του προτεινόμενου ρυμοτομικού σχεδίου (κατόπιν διαφοροποιήσεων που προέκυψαν σε συνέχεια της αριθμ. Συν. 41η / Πρ.302/23-12-2009 του Κεντρικού ΣΧΟΠ), σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής, στο πλαίσιο της μελέτης «Πολεοδομική μελέτη επέκτασης περιοχής α’ κατοικίας σε τμήμα της Π.Ε. 2 του εγκεκριμένου ΓΠΣ και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 137 & 176 του Δήμου Καλυβίων Θορικού ν. Αττικής».

Ο Δήμαρχος

Πέτρος Φιλίππου

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ         Κορωπί 6/7/2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ         Αριθμ. Πρωτ.: 12157

Βασ. Κων/νου 47 Τ.Κ. 19400 Κορωπί

Τηλ.: 210-6625682, fax: 6624963 Πληροφορίες: κ. Παπαμιχάλη

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

 

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και κάθε μεταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν.2286/95, για την «Προμήθεια εφοδίων ύδρευσης και υδρομέτρων γάλακτος 2010», ήτοι:

- Στρόφιγγες, κρουνοί, δικλείδες και παρόμοια είδη,

- Διάφορα προϊόντα από χυτοσίδηρο,

- Σωλήνες και εξαρτήματα

- Καμπύλες, «ΤΑΥ» και εξαρτήματα σωληνώσεων

- Υδρομετρητές

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η Αυγούστου 2010 με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10:00π.μ. και ώρα λήξης την 10:30π.μ.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 82.642,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ 21%. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου.

Ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας: σταδιακά, εντός διακοσίων είκοσι (220) ημερών, της ημερομηνίας αρχομένης από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης στις αποθήκες του Δήμου.

Δ/νση αποστολής των προσφορών: Βασ. Κων/νου 47 Κορωπί, Τ.Κ. 19400.

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού, γραπτή και προφορική, ορίζεται η Ελληνική.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:

- Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές

- Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά

- Συναιτερισμοί

- Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά με ιδία παρουσία ή από εκπροσώπους αυτών ή με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

Η ισχύς των προσφορών είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημέρα του διαγωνισμού.

Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (υπεύθυνη κ. Παπαμιχάλη τηλ. 210-6625682 εσωτ. 163).

 

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ         ΠΑΛΛΗΝΗ 30/6/2010

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         Αριθ. Πρωτ.: 6559

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ –  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Τμήμα: Χωροταξίας, Πολεοδομικών και

Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών

Λ. Μαραθώνος 100 Τ.Κ. 15351

Τηλ.: 213-2005199 - Πληροφορίες: Κ. Γεωργακόπουλος, Δ. Μιχάλογλου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας στην Πράξη Εφαρμογής της Νότιας Γειτονιάς, περιοχής Δυτικά της Λεωφόρου Λαυρίου (Π.Ε. 2) του Δήμου Γλυκών Νερών κατά την ΤΕΤΑΡΤΗ ανάρτηση της.

Έχοντας υπόψη:

1. Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

2. Το άρθρο 12 του Ν.1337/83 και ειδικότερα της παρ.5 όπως συμπληρώθηκαν με τον Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/03.10.1994).

3. Την αριθ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της πολεοδομικής ενότητας δύο (2) (Νότια Γειτονιά, περιοχής Δυτικά της Λεωφόρου Λαυρίου) του Δήμου Γλυκών Νερών και των ακινήτων που έχουν πρόσωπο επί της οδού Θεσσαλίας και που βρίσκονται στα ΟΤ 100, 11α, 84α, 75, 67, 60α, 53 και 84α, του εγκεκριμένου σχεδίου Δήμου Γλυκών Νερών (ΦΕΚ 255/Δ/28-9-73 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα), να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα τις εργάσιμες μέρες και ώρες ή στο τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών, Δ/νση Χωροταξίας και Πολεοδομίας Νοτίου τομέα, Ν.Α.Α.Α. με σκοπό:

Α) Να λάβουν γνώση της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής ενότητας δύο (2) (Νότια Γειτονιά, περιοχής Δυτικά της Λεωφόρου Λαυρίου) του Δήμου Γλυκών Νερών που ολοκληρώθηκε και αναρτάται για τέταρτη φορά στο τμήμα Χωροταξίας στην Δ/νση Πολεοδομίας Ν.Α.Α.Α. και στον Δήμο Γλυκών Νερών.

Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν κατά την διάρκεια της ανάρτησης και σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.

Β) Να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν παρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων όσον αφορά το ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπ’ όψη στην διόρθωση των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων ορίζεται σε 15 ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα με την 90327/7188/15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 877/Β/94) είναι:

1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα συνοδεύοντα αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.

2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της ιδιοκτησίας.

3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982.

4. Κτηματολογικό Φύλλο και Απόσπασμα κτηματολογικού Διαγράμματος

Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν. 2242/94 η δε παράληψη της υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία.

Διευκρινίζεται ότι το τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών δέχεται το κοινό Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 09:30π.μ. έως 13:00μ.μ.

Ο Προϊσταμενος Χωροταξίας         Η διευθύντρια         Ο Αντινομάρχης

Ιωάννης Καραΐσκος         Ε. Ξυνομηλάκη         Χ. Δαμάσκος

 

 

 

 

 

 

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 64 guests και κανένα μέλος