ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΕΡΓΟ: ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ         Αρ. Μελ. 09/2010

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ         ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ         ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 91.960,00 €

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ         (συμπ. ΦΠΑ 21%)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010»,

με προϋπολογισμό 91.960,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

1. Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

- κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 73.084,00€ (εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 28%, απρόβλεπτα 15%).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πληρώνοντας το αντίτιμο των 20,00€ (Δευτέρα – Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00 – 13:00), μέχρι και την Πέμπτη 5 Αυγούστου 2010.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-6604652, fax επικοινωνίας: 210-6604646, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Τσούκα Ματίνα.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 10η Αυγούστου 2010 ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφοράς «με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 6 του Π.Δ. 609/85.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου

- τάξεις Α1, Α2 και 1η ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.462,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου Γέρακα για το έτος 2010. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Γέρακα.

Ο Δήμαρχος

Αθανάσιος Ζούτσος

 

 

 

 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                       Βάρη, 19-07-2010

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ                           Αρ. Πρωτ.: 9475

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ           ΕΡΓΟ: Προμήθεια θερινής – χειμερινής

ΠΛΗΡ.: Ε. Βασιλοχρήστου         ενδυμασίας δημ. Αστυνομίας

Τηλ.: 213-2030422         Αρ. Μελ.: 74/2010

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια διαφόρων σπόρων φυτών και διαφόρων δενδρυλλίων, τα οποία εμπεριέχονται στην 74/2010 μελέτη της Τ.Υ. με τίτλο:

«Προμήθεια θερινής – χειμερινής ενδυμασίας δημ. Αστυνομίας», ενδεικτικού προϋπολογισμού 34.998,42€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., του . 3463/06, του Ν. 3731/08, την 74/2010 μελέτη της Τ.Υ. Δήμου Βάρης και την 281/2010 απόφαση Δημάρχου.

Η ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 09 Αυγούστου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. έως 11:00π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), στην αρμόδια επιτροπή.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

1. Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές

2. Νομικά πρόσωπα (ημεδαποί ή αλλοδαποί)

3. Συνεταιρισμοί

4. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται δακτυλογραφημένες με αντίγραφα υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

Πληροφορίες και έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται από το Γραφείο Προμηθειών (Ελένη Βασιλοχρήστου, τηλ. 213-2030422), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος

Παναγιώτης Καπετανέας

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ         Παλλήνη, 21-7-2010

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού

 

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Διακηρύσσει ότι την 3η Αυγούστου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00μ.μ. θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υδραυλικών υλικών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 13.420,53€ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα (πλατεία Ελευθερίας 1ος όροφος) την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν εγγυητική επιστολή ύψους 5% επί του προϋπολογισμού, ήτοι 671,03€.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Κακουλάκη – Β. Παπαϊωάννου τηλ.: 210-6600711).

Τα έξοδα δημοσίευσης αρχικής και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                            Παλλήνη, 21-7-2010

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝ ΗΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού

 

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Διακηρύσσει ότι την 3η Αυγούστου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00μ.μ. θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών μηχανογράφησης και εκτυπώσεων προϋπολογιζόμενης δαπάνης 13.415,95€ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα (πλατεία Ελευθερίςα 1ος όροφος) την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν εγγυητική επιστολή ύψους 5% επί του προϋπολογισμού, ήτοι 670,80€.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό, καθώς και την παραλαβή της διακήρυξης ο ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Κακουλάκη – Β. Παπαϊωάννου τηλ.: 210-6600711).

Τα έξοδα δημοσίευσης αρχικής και τυχόν επαναληπτικής θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Ο Δήμαρχος

Σπύρος Κωνσταντάς

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ         ΑΙΘΟΥΣΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ & W.C.

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ         ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ         Βούλα 21-07-2010

Δ/ΝΣΗ Τ.Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ         Α.Μ.: 01(Λ-01)10

Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Τ.Κ. 16673 Βούλα

Πληροφορίες: Λαλλάς Ι.

Τηλ.: 2132020040, fax: 213-2020049, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95

2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)

3. Την υπ’ αριθμ. 411/440/16-7-2009 απόφαση του Δ.Σ. Ο.Σ.Κ. με την οποία εγκρίθηκε έκτακτη επιχορήγηση

4. Την υπ’ αριθμ. Π1/1077/2010 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκριση του Ε.Π.Π. του 2010

5. Τις υπ’ αριθμ. 111/07-07-10 και 127/21-07-10 αποφάσεις της Δ.Ε.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης: 12957/05-07-10)

Τη διεξαγωγή Ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά, με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της αξίας των αιθουσών ελαφριάς κατασκευής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής στις 04 Αυγούστου του 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να κατατεθούν στο Δήμο Βούλας μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα και έως τις 14:00μ.μ. της αποσφράγισης των προσφορών στη Διεύθυνση: Λεωφ. Κ. Καραμανλή Τ.Κ. 16673 Δήμος Βούλας ή θα κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε ποσοστό 5% της αντίστοιχης προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος για την συνολική δαπάνη (π.χ. για το σύνολο της προϋπολογισθείσης δαπάνης το ποσό αντιστοιχεί σε 3.000,00€) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7331.007 του εκτελούμενου προϋπολογισμού, με πίστωση του έτους 2010 από επιχορήγηση Ο.Σ.Κ.

Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 213-2020040 Υπεύθυνος κ. Ι. Λαλλάς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από τα γραφεία του Δήμου Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα) έως την 30/07/2010 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30).

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Μάντεσης

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Χαλάνδρι 21/7/2010

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Αριθ. Πρωτ.: 13752

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα Μελέτη και Κατασκευή με κατ’ αποκοπή τίμημα για όλο το έργο, για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 100 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 1111 ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης ΕΥΡΩ 2.653.719,01 επί πλέον Φ.Π.Α. 23%€ 610.355,37 σύμφωνα με τις δ/ξεις του Ν. 3669/2008 όπως ισχύει.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 1.976.438 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 557.456,82€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφές Υποχρεώσεων, Προμελέτη κ.λ.π.) από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που βρίσκονται στην οδό Αγ. Γεωργίου 34 & Φιλίππου Λίτσα στο Χαλάνδρι, μέχρι τις 2/9/2010 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8π.μ. έως 13:30μ.μ.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β, που έχει προσαρμοστεί στο σύστημα Μελέτη και Κατασκευή.

Πληροφορίες στο τηλ.: 210-6860575, fax επικοινωνίας 210-6860590 και 6853951, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Αντ. Μαραυρομιχελάκης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 7 του μηνός Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα ΤΡΙΤΗ στα γραφεία του Δήμου, οδός Αγ. Γεωργίου 34 και Φιλ. Λίτσα. Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι Μελέτη και Κατασκευή του άρθρου 4 § δ και του άρθρου 8 του Ν. 3669/2008. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής της δημοπρασίας την ως άνω ημερομηνία, αυτή θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ δέκα (10) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00π.μ.).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι η σε κοινοπραξία εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 3η έως 5η στην κατηγορία έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και τάξεις 1η έως 3η στην κατηγορία έργων ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Οι ανωτέρω διαγωνιζόμενοι υποχρεούται να συμπράξουν με μελετητές ή μελετητικά γραφεία, για την εκπόνηση των μελετών της τεχνικής τους προσφοράς, που θα διαθέτουν τα εξής μελετητικά πτυχία: α) Γ’ τάξεως για την κατηγορία 8 (Στατικές Μελέτες) και γ) Β – Γ τάξεως για την κατηγορία 9 (Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες).

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής ύψους 52.920,18 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον δέκα (10) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και θα απευθύνεται στο Δήμο Χαλανδρίου. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες.

«Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) και από ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ μέσω του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2010, καθώς και από το Π.Δ.Ε.»  Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή.

Η παραλαβή των τευχών αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Τα έντυπα δημοπράτησης παραλαμβάνονται με αντικαταβολή ευρώ 150.

Ο Δήμαρχος & α/α

 Ο Δ/ντής Τεχν. Υπηρεσιών

Χρήστος Μπαμπανιώτης

 

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 176 guests και κανένα μέλος