ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Σπάτα, 25/5/2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αρ. Πρωτ.:16082
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΣΠΑΤΑ Τ.Κ.: 190 04
Πληροφορίες: Κ. Αντωνοπούλου - Αικ. Αλούπη
Τηλ.: 213 2007395 -396
Fax.: 210 6630163

ΘΕΜΑ: Περίληψη της διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων»

Έχοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις, ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος προκηρύσσει:

Ηλεκτρονικό δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου, που θα αναλάβει την προμήθεια καυσίμων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. Ο χρόνος προμήθειας ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 410.799,20€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Τα CPV της προμήθειας είναι τα εξής: 09132100-4,09135100-5 και 09134100-8

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο 1% του προϋπολογισμού της προμήθειας (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ήτοι συμμετοχή ποσού τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά (3.339,83€).Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ενενήντα (90) τουλάχιστον ημερών μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του π.δ. 60/2007.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η. ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 134-138 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ/Α/160/8-8-2014), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο π.δ. 60/07 και συμπληρωματικά στο π.δ. 118/07. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τουλάχιστον (60) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου, www.spata-artemis.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στο ΕΣΗΔΗΣ.

Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από εγγεγραμμένους προμηθευτές, στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 159 επισκέπτες και κανένα μέλος