Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 26-5-2015
Aρ. Πρωτ.: 21894
 
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
 
               Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
προκηρύσσει διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές συνολικής προϋπολογιζόμενηςδαπάνης 355.000,00 € (μεΦΠΑ 23%) για τις εργασίες πάσης φύσεως επισκευής – συντήρησης (καθώς & της αντικατάστασης φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων) σε εξωτερικά συνεργεία, συμπεριλαμβανομένης & της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών (μηχανικών μερών, υπερκατασκευών κ.λ.π.) των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου, την επισκευή και συντήρηση φρένων, την έκδοση κάρτας καυσαερίων, τη φανοποιία οχημάτων, την επισκευή των ελαστικών οχημάτων, το πλύσιμο, την αλλαγή φίλτρων και το γρασσάρισμα, την προμήθεια ελαστικών, την επισκευή ταχογράφων, την έκδοση πιστοποιητικών περιοριστών ταχύτητας, την προμήθεια διαγραμματικών δίσκων, θερμικού χαρτιού ταχογράφων, συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου οχημάτων, σωλήνων πιέσεων διαφόρων διατομών με κυάφια καθώς και αντίστοιχα ρακόρ για τα υδραυλικά συστήματα των οχημάτων του Δήμου με κριτήριο κατακύρωσης τη ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και πιο συγκεκριμένα για 15 ομάδες εργασιών:
ΟΜΑΔΑ 1 (25.000,00€)
Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και όλων των μηχανικών μερών του πλαισίου απορριμματοφόρων, φορτηγών ανατρεπόμενων, βυτιοφόρων, πυροσβεστικών, νταλικών, καδοπλυντηρίων, καλαθοφόρων κλπ.
ΟΜΑΔΑ 2 (30.000,00€)
Συντήρηση και επισκευή των βλαβών των υπερκατασκευών και όλων των μηχανικών μερών των υπερκατασκευών απορριμματοφόρων, ανατρεπόμενων φορτηγών, νταλικών, καδοπλυντηρίων.
ΟΜΑΔΑ 3 (15.000,00€)
Συντήρηση και επισκευή των βλαβών των υπερκατασκευών και όλων των μηχανικών μερών των υπερκατασκευών βυτιοφόρων και πυροσβεστικών.
ΟΜΑΔΑ 4 (5.000,00€)
Συντήρηση και επισκευή των βλαβών των υπερκατασκευών και όλων των μηχανικών μερών των υπερκατασκευών καλαθοφόρων.
ΟΜΑΔΑ 5 (15.000,00€)
Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και όλων των μηχανικών μερών του πλαισίου και των υπερκατασκευών μηχανοκίνητων σαρώθρων.
ΟΜΑΔΑ 6 (5.000,00€)
Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και όλων των μηχανικών μερών του πλαισίου και των υπερκατασκευών μηχανημάτων έργου.
ΟΜΑΔΑ 7 (15.000,00€)
Συντήρηση και επισκευή των μηχανικών βλαβών καθώς και όλων των μηχανικών μερών και του σασί επιβατικών αυτοκινήτων και ημιφορτηγών.
ΟΜΑΔΑ 8 (40.000,00€)
Φανοποία και βαφή αυτοκινήτων.
ΟΜΑΔΑ 9 (15.000,00€)
Πλύσιμο, γρασσάρισμα, λίπανση και αλλαγή φίλτρων αυτοκινήτων.
ΟΜΑΔΑ 10 (10.000,00€)
Επισκευή ελαστικών των αυτοκινήτων του Δήμου.
ΟΜΑΔΑ 11 (70.000,00€)
Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου.
ΟΜΑΔΑ 12 (20.000,00€)
Επισκευή και συντήρηση φρένων
Ομάδα 13 (10.000,00€)
Επισκευή ταχογράφων και έκδοση πιστοποιητικών περιοριστών ταχύτητας - Διαγραμματικοί Δίσκοι – θερμικό χαρτί ταχογράφων
Ομάδα 14 (10.000,00€)
Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού συνεργείου οχημάτων και αναλώσιμων υλικών.
Προμήθεια συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου οχημάτων («εγκέφαλος») και προμήθεια σωλήνων πιέσεων διαφόρων διατομών με κυάφια και τα αντίστοιχα ρακόρ για τα υδραυλικά συστήματα των οχημάτων του Δήμου.
Ομάδα 15 (70.000,00€)
Προμήθεια ανταλλακτικών
Προμήθεια διάφορων «γνήσιων ανταλλακτικών» ή «ανταλλακτικών εφάμιλλης ποιότητας» για τα οχήματα του Δήμου, που ικανοποιούν τον ευρωπαϊκό κανονισμό BER (1400/2002 & 461/2010)
 
   Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν. 3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) , του Π.Δ. 346/98 ,όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, του Π.Δ 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α') όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 3557/2007, το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), την Τεχνική Μελέτη με α/α 36/2015 και την με αρ. Πρωτ. 21373/22-5-2015 (ΑΔΑ : 7096ΩΨΖ-ΑΛΥ) σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015και ώρα λήξης κατάθεσης των ηλεκτρονικών προσφορών 10.30 π.μ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία σαράντα (40) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013 και στην πλατφόρμα του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ).
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr,

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Τετάρτη 27-5-2015

Πέμπτη 28-5-2015

Δευτέρα 13-7-2015 ώρα 10:30

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύναται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.
Στο διαγωνισμό μπορούν να γίνουν δεκτές προσφορές που αφορούν για όλες ή και για επιμέρους από τις 15 βασικές ομάδες του ενδεικτικού προϋπολογισμού υποχρεωτικά όμως για το σύνολο των εργασιών τις κάθε ομάδας
   Η εγγυητικήεπιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. , ήτοι ποσό 5.772,36 € ή για προσφορά ανά ομάδα:
 
Ομάδα 1

406,50 €

Ομάδα 2

487,80 €

Ομάδα 3

243,90 €

Ομάδα 4

81,30 €

Ομάδα 5

243,90 €

Ομάδα 6

81,30 €

Ομάδα 7

243,90 €

Ομάδα 8

650,41 €

Ομάδα 9

243,90 €

Ομάδα 10

162,60 €

Ομάδα 11

1.138,21 €

Ομάδα 12

325,20 €

Ομάδα 13

162,60 €

Ομάδα 14

162,60 €

Ομάδα 15

1.138,21 €

Η προκήρυξη εστάλη για δημοσίευση στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την Τρίτη 26-5-2015 .
Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου   www.vvv.gov.gr , στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του TED.
   Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.: 2132020131 Μπιτέλης Δημήτριος , 2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                         Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                
           ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ             ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ               ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ             ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
 

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 75 guests και κανένα μέλος