ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            ΑΔΑ: 7Ζ4ΗΩΛ6-ΗΤΤ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 25757 /25-11-2014
ΕΡΓΟ : "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2014". (ΤΥ/36/2014)
ΦΟΡΕΑΣ : Δήμος Κρωπίας
ΠΡΟΫΠΟΛ. : 365.853,66€ εργασίες + 11.277,16€ ΦΠΑ
ΠΗΓΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1. Προκηρύσσει δημοπρασία επιλογής αναδόχου με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2014».

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 377.130,82 Ευρώ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 264.928,32 €.

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 47.687,10 €.

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)) 46.892,31 €.

Απολογιστικές εργασίες Αξίας 5.377,90 €.

Όφελος απολογιστικών εργασιών Αξίας 968,03 €.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 11.277,16 €.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 16η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2014 ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 10:00 π.μ. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι και δυο (2) μέρες εργάσιμες προ της ημέρας διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι και την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές, εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑ.

4. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των εννέα (9) μηνών.

5. Η εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία ορίζεται σε 2% επί του δημοπρατούμενου ποσού, ήτοι 7.317,07 ΕΥΡΩ, πρέπει ν’ απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι λιγότερη των 9 μηνών και 30 ημερών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΙΟΥΣΗΣ

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 170 guests και κανένα μέλος