ΕΡΓA Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ    ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΕΚTIΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ  2004/17


ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
Επίσημη επωνυμία: ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
Ταχ.Διεύθυνση: ΚΑΡΟΛΟΥ 27
Πόλη:ΑΘΗΝΑ –Ταχ.Κώδικας: 104 37
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Σημείο (-α) επαφής:    Τηλέφωνο: +30 210 5283390
Υπόψη: Διεύθυνση Συμβάσεων & Προμηθειών     
­­­­­­­­­­­­­­––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ηλ. Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.    Φαξ: +30 210 5283392 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Διεύθυνση (-εις) στο Διαδίκτυο:Γενική Διεύθυνση του Αναθέτοντος Φορέως (URL): http://www.ergose.gr

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Ο τίτλος της Συμφωνίας-Πλαίσιο είναι: «Υδραυλικές Μελέτες για την αντιμετώπιση αναγκών απ’ αρχής εκπόνησης, αναθεώρησης, συμπλήρωσης ή και τροποποίησης μελέτης διαφόρων έργων της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» (Α.Π. 554).
και ο τόπος της παροχής: Αθήνα-GR 300
II. 1.1.   Σύντομη περιγραφή της Σύμβασης
Η Συμφωνία-Πλαίσιο αφορά στην εκπόνηση Υδραυλικών Μελετών σε διάφορα μέρη της Ελλάδας όπου εκπονούνται μελέτες ή εκτελούνται έργα της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ. Ειδικώτερα, το Τεχνικό Αντικείμενο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αφορά στην εκπόνηση των ακολούθων Μελετών:
Αναγνωριστική μελέτη
Προμελέτη
Οριστική μελέτη
Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων
Μελέτες ΣΑΥ-ΦΑΥ
Η Συμφωνία-Πλαίσιο δεν καλύπτεται από την συμφωνία για τις δημόσιες Συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπ΄ όψιν εναλλακτικές προσφορές.
Προεκτιμώμενη αμοιβή:
α)    Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται σε 650.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ).
β)    Διάρκεια της Σύμβασης Μελέτης: Η συνολική προθεσμία περαίωσης της Σύμβασης Μελέτης ορίζεται σε (36 μήνες) από την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού.
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές Πληροφορίες:
1. Απαιτούμενες εγγυήσεις
Εγγύηση Συμμετοχής:
Η εγγύηση συμμετοχής στην διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 13.000 Ευρώ (€) αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της Συμφωνίας-Πλαίσιο). Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να συνταχθούν με βάση το συνημμένο στην υπ’ αριθμ. 554 Προκήρυξη υπόδειγμα (Προσάρτημα V) και να έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης:
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο Ανάδοχος για την υπογραφή της Σύμβασης ανέρχεται σε ποσό 13.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (που υπολογίζεται σε ποσοστό 2% επί του συνολικού ποσού της Συμφωνίας – Πλαίσιο- άρθρο 8 § 7 του Ν. 3316/2005). Προκειμένου να υπογραφεί το Ιδιωτικό Συμφωνητικό κάθε επιμέρους Σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης της συγκεκριμένης Σύμβασης. Το ποσό της εγγύησης αυτής ανέρχεται σε 3% επί του ποσού της συγκεκριμμένης επιμέρους Σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, ούτως ώστε συμψηφιζόμενο με το ήδη κατατετεθέν ποσό, κατά το άρθρο 24 του Ν. 3316/2005, για την Σύμφωνία - Πλαίσιο, το συνολικό ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης όλων των επιμέρους Συμβάσεων να ανέρχεται σε 5% του συνολικού συμβατικού ποσού της Συμφωνίας - Πλαίσιο.
2.    Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.
α) Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από το Επενδυτικό Πρόγραμμα ΟΣΕ και οι Συμβάσεις οι οποίες θα αντεθούν στον Ανάδοχο θα χρηματοδοτηθούν από Πόρους ΟΣΕ.
β) Η Συμβατική αμοιβή του Αναδόχου αποτελεί το γινόμενο της Οικονομικής του Προσφοράς στην κατηγορία μελέτης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας – Φ.Π.Α.), επί τις μονάδες φυσικού αντικειμένου που θα κληθεί να εκτελέσει με την υπογραφή των επιμέρους Συμβάσεων, κατά το χρόνο ισχύος της Συμφωνίας – Πλαίσιο. Η αμοιβή αυτή δεν αναθεωρείται.
γ) Αν η Σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία σύμφωνα με το Ν.3316/2005.
δ) Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της Σύμβασης, Η εκτέλεση της Σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων Συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών”.
IIΙ.  Β.    
1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 19 του τεύχους της Προκήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για την συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 21.2 της Προκήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας, ενώ στην παράγραφο 21.3 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων.
2. Στον διαγωνισμό καλούνται:
α) ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες μελετών και είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005, στην ακόλουθη κατηγορία και τάξη που προσδιορίζεται βάσει του άρθρου 8 § 3 του ιδίου Νόμου μεταξύ των ποσών 108.333,33 Ευρώ και 487.500,00 Ευρώ, στην κατηγορία μελέτης (13) Υδραυλικές Μελέτες, πτυχίο τάξης Γ’ ή Δ΄ή Ε΄.
    β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ., ή Τρίτες Χώρες, οι οποίες έχουν συνάψει Συμφωνίες Σύνδεσης με την Ευρωπαïκή Ένωση που τηρούν αντίστοιχα Μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.2 της Προκήρυξης), σύμφωνα με το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξεις και κατηγορία μελέτης αντίστοιχη με την προαναφερθείσα ή
γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ, ή Τρίτες Χώρες, οι οποίες έχουν συνάψει Συμφωνίες Σύνδεσης με την Ευρωπαïκή Ένωση που δεν τηρούν Μητρώα των προηγούμενων παραγράφων (κατά το άρθρο 18.2.3 της Προκήρυξης). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στη περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελματικά / Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα Μητρώα των χωρών τους και να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απαιτείται για την εγγραφή στα Ελληνικά Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία στην κατηγορία Μελέτης, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/2005.
Ή ως εξής:
Για πτυχίο Α΄ τάξης, 1 μελετητή 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία  (1 μονάδα),
Για πτυχίο Β΄ τάξης, 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία (2 μονάδες),
Για πτυχίο Γ΄ τάξης, 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία (3 μονάδες),
Για πτυχίο Δ΄ τάξης τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας και 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας και 2 μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία (7 μονάδες) και
Για πτυχίο Ε΄ τάξης τουλάχιστον, 2 μελετητές 12ετούς εμπειρίας και 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας και 4 μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία (12 μονάδες).
Στην περίπτωση διάθεσης περισσότερων μελετητών μεγαλύτερης εμπειρίας αντίστοιχα μειώνονται οι απαιτήσεις στις μικρότερες εμπειρίες. Το συνολικό προκύπτον ισοδύναμο δυναμικό πρέπει να αντιστοιχεί με τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 6 του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005.
3.    Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παρ. ΙΙΙ.Β.1 και  ΙΙΙ.Β.2. Κάθε μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού της σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία μετέχει.
Η σύμπραξη αφορά στην ίδια κατηγορία Μελέτης. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία Μελέτης, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης.

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
0 διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια:
Ποιότητα Τεχνικής Προσφοράς  (βαρύτητα 75%)
Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%).
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:
1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών έως 24-6-2009, έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων 50,00 ΕΥΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.
2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 2-7-2009 και ώρα 10:00, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 και τον Ν.2522/1997), κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι:
ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.- ΚΑΡΟΛΟΥ 27-ΑΘΗΝΑ –Τ.Κ 104 37- ΕΛΛΑΔΑ

 
από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες,
Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
α)    Κατά της Προκήρυξης και των Τευχών του διαγωνισμού: το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ήτοι την 25-6-2009.
β)    Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και συγκεκριμένα:
β1.Κατά του Πρακτικού Ι (Ελεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.
β2.Κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.
β3. Κατά του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.
Οι προθεσμίες αρχίζουν οπό την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσης απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.  την 30-4-2009.
ΑΠΟ THN «ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ»

ΕΡΓA Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ        ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΕΚTIΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ  2004/17


ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ
Επίσημη επωνυμία: ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.
Ταχ.Διεύθυνση: ΚΑΡΟΛΟΥ 27
Πόλη:ΑΘΗΝΑ –Ταχ.Κώδικας: 104 37
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Σημείο (-α) επαφής:    Τηλέφωνο: +30 210 5283390
Υπόψη: Διεύθυνση Συμβάσεων & Προμηθειών     
­­­­­­­­­­­­­­––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ηλ. Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.    Φαξ: +30 210 5283392 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Διεύθυνση (-εις) στο Διαδίκτυο:Γενική Διεύθυνση του Αναθέτοντος Φορέως (URL): http://www.ergose.gr

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 
Ο τίτλος της Συμφωνίας-Πλαίσιο είναι: «Συγκοινωνιακές Μελέτες για την αντιμετώπιση αναγκών απ’ αρχής εκπόνησης, αναθεώρησης, συμπλήρωσης ή και τροποποίησης μελέτης διαφόρων έργων της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» (Α.Π. 553).
και ο τόπος της παροχής: Αθήνα-GR 300
II. 1.1.   Σύντομη περιγραφή της Σύμβασης
Η Συμφωνία-Πλαίσιο αφορά στην εκπόνηση Συγκοινωνιακών Μελετών σε διάφορα μέρη της Ελλάδας όπου εκπονούνται μελέτες ή εκτελούνται έργα της ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ. Ειδικώτερα, το Τεχνικό Αντικείμενο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αφορά στην εκπόνηση των ακολούθων Μελετών:
l Μελέτη Σκοπιμότητας.
l Αναγνωριστική Μελέτη
l Προμελέτη
l Οριστική Μελέτη
l Μελέτη Master-Plan Σταθμών.
l Μελέτη Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος χώρου στάθμευσης σε Σταθμούς και Στάσεις.
l Κυκλοφοριακές Μελέτες
l Μελέτες Σήμανσης, Ασφάλισης οδικών έργων.
l Μελέτες ενημέρωσης των οριστικών συγκοινωνιακών μελετών με τις σχετικές μελέτες άλλων  κατηγοριών (υδραυλικών, στατικών, γεωτεχνικών κλπ)
l Σύνταξη Μελετών ΣΑΥ-ΦΑΥ.
Η Συμφωνία-Πλαίσιο δεν καλύπτεται από την συμφωνία για τις δημόσιες Συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπ΄ όψιν εναλλακτικές προσφορές.
Προεκτιμώμενη αμοιβή:
α) Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται σε 600.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ).
β) Διάρκεια της Σύμβασης Μελέτης: Η συνολική προθεσμία περαίωσης της Σύμβασης Μελέτης ορίζεται σε (36 μήνες) από την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού.
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές Πληροφορίες:
1. Απαιτούμενες εγγυήσεις
Εγγύηση Συμμετοχής:
Η εγγύηση συμμετοχής στην διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 12.000 Ευρώ (€) αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της Συμφωνίας-Πλαίσιο). Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να συνταχθούν με βάση το συνημμένο στην υπ’ αριθμ. 553 Προκήρυξη υπόδειγμα (Προσάρτημα V) και να έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης:
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο Ανάδοχος για την υπογραφή της Σύμβασης ανέρχεται σε ποσό 12.000,00 € χωρίς ΦΠΑ (που υπολογίζεται σε ποσοστό 2% επί του συνολικού ποσού της Συμφωνίας – Πλαίσιο- άρθρο 8 § 7 του Ν. 3316/2005). Προκειμένου να υπογραφεί το Ιδιωτικό Συμφωνητικό κάθε επιμέρους Σύμβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης της συγκεκριμένης Σύμβασης. Το ποσό της εγγύησης αυτής ανέρχεται σε 3% επί του ποσού της συγκεκριμμένης επιμέρους Σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, ούτως ώστε συμψηφιζόμενο με το ήδη κατατετεθέν ποσό, κατά το άρθρο 24 του Ν. 3316/2005, για την Σύμφωνία - Πλαίσιο, το συνολικό ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης όλων των επιμέρους Συμβάσεων να ανέρχεται σε 5% του συνολικού συμβατικού ποσού της Συμφωνίας - Πλαίσιο.
2.    Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.
α) Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από το Επενδυτικό Πρόγραμμα ΟΣΕ και οι Συμβάσεις οι οποίες θα αντεθούν στον Ανάδοχο θα χρηματοδοτηθούν από Πόρους ΟΣΕ.
β) Η Συμβατική αμοιβή του Αναδόχου αποτελεί το γινόμενο της Οικονομικής του Προσφοράς στην κατηγορία μελέτης (μη συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας – Φ.Π.Α.), επί τις μονάδες φυσικού αντικειμένου που θα κληθεί να εκτελέσει με την υπογραφή των επιμέρους Συμβάσεων, κατά το χρόνο ισχύος της Συμφωνίας – Πλαίσιο. Η αμοιβή αυτή δεν αναθεωρείται.
γ) Αν η Σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή5. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία σύμφωνα με το Ν.3316/2005.
δ) Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της Σύμβασης, Η εκτέλεση της Σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων Συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών”.
IIΙ.  Β.    
1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 19 του τεύχους της Προκήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για την συμμετοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 21.2 της Προκήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας, ενώ στην παράγραφο 21.3 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των διαγωνιζομένων.
2. Στον διαγωνισμό καλούνται:
α) ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες μελετών και είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005, στην ακόλουθη κατηγορία και τάξη που προσδιορίζεται βάσει του άρθρου 8 § 3 του ιδίου Νόμου μεταξύ των ποσών 100.000,00 Ευρώ και 450.000,00 Ευρώ, στην κατηγορία μελέτης (10) Συγκοινωνιακές Μελέτες, πτυχίο τάξης Γ’ ή Δ΄ή Ε΄.
    β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ., ή Τρίτες Χώρες, οι οποίες έχουν συνάψει Συμφωνίες Σύνδεσης με την Ευρωπαïκή Ένωση που τηρούν αντίστοιχα Μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.2 της Προκήρυξης), σύμφωνα με το άρθρο 52 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξεις και κατηγορία μελέτης αντίστοιχη με την προαναφερθείσα ή
γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ, ή Τρίτες Χώρες, οι οποίες έχουν συνάψει Συμφωνίες Σύνδεσης με την Ευρωπαïκή Ένωση που δεν τηρούν Μητρώα των προηγούμενων παραγράφων (κατά το άρθρο 18.2.3 της Προκήρυξης). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στη περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελματικά / Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα Μητρώα των χωρών τους και να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απαιτείται για την εγγραφή στα Ελληνικά Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία στην κατηγορία Μελέτης, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/2005.
Ή ως εξής:
Για πτυχίο Α΄ τάξης, 1 μελετητή 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία  (1 μονάδα),
Για πτυχίο Β΄ τάξης, 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία (2 μονάδες),
Για πτυχίο Γ΄ τάξης, 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία (3 μονάδες),
Για πτυχίο Δ΄ τάξης τουλάχιστον 1 μελετητή 12ετούς εμπειρίας και 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας και 2 μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία (7 μονάδες) και
Για πτυχίο Ε΄ τάξης τουλάχιστον, 2 μελετητές 12ετούς εμπειρίας και 1 μελετητή 8ετούς εμπειρίας και 4 μελετητές 4ετούς εμπειρίας στην εν λόγω κατηγορία (12 μονάδες).
Στην περίπτωση διάθεσης περισσότερων μελετητών μεγαλύτερης εμπειρίας αντίστοιχα μειώνονται οι απαιτήσεις στις μικρότερες εμπειρίες. Το συνολικό προκύπτον ισοδύναμο δυναμικό πρέπει να αντιστοιχεί με τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 6 του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005.
3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παρ. ΙΙΙ.Β.1 και  ΙΙΙ.Β.2. Κάθε μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού της σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία μετέχει.
Η σύμπραξη αφορά στην ίδια κατηγορία Μελέτης. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία Μελέτης, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης.

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
0 διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια:
Ποιότητα Τεχνικής Προσφοράς  (βαρύτητα 75%)
Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%).
Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:
1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών έως 23-6-2009, έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων 50,00 ΕΥΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.
2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 1-7-2009 και ώρα 10:00, κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 και τον Ν.2522/1997), κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό ήτοι:
ΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.- ΚΑΡΟΛΟΥ 27-ΑΘΗΝΑ –Τ.Κ 104 37- ΕΛΛΑΔΑ


από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες,
Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:
α)    Κατά της Προκήρυξης και των Τευχών του διαγωνισμού: το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, ήτοι την 24-6-2009.
β)    Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού και συγκεκριμένα:
β1.Κατά του Πρακτικού Ι (Ελεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.
β2.Κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.
β3. Κατά του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.
Οι προθεσμίες αρχίζουν οπό την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσης απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.  την 30-4-2009.
ΑΠΟ THN «ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ»


Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 212 guests και κανένα μέλος