Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
    Βούλα:  5-12-2014
    Aρ. Πρωτ.:  58858


ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2015»


      Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» που αφορά τις ανάγκες για καύσιμο κίνησης (πετρέλαιο κίνησης – βενζίνα αμόλυβδη) , πετρέλαιο θέρμανσης, πρόσθετου καυσίμου, φυσικό αέριο και λιπαντικών του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, του Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού & Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης (ΟΑΠΠΑ), του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης, της Σχολικής Επιτροπής Α'θμια Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Β'θμιας Εκπαίδευσης με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης:


    i) Για τα υγρά καύσιμα (Ομάδα 1 πετρέλαιο κίνησης - βενζίνη αμόλυβδη , Ομάδα 2 πετρέλαιο θέρμανσης και Ομάδα 4 φυσικό αέριο), το μεγαλύτερο επί τοις εκατό (%) ποσοστό έκπτωσης  επί της εκάστοτε μέσης λιανικής τιμής του οικείου Υπουργείου.


    ii) Για το πρόσθετο καύσιμο (Ομάδα 3) και τα λιπαντικά  (Ομάδα 5)  τη χαμηλότερη τιμή επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της με α/α 1/2015 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και Συντήρησης Οχημάτων.


    Οι συγκεκριμένες ποσότητες  για την κάθε Ομάδα είναι οι εξής:
    Ομάδα 1
    ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ: 395.271,00 ΛΙΤΡΑ
    ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ : 40.000,00 ΛΙΤΡΑ
Ομάδα 2
    ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: 129.607,00 ΛΙΤΡΑ
Ομάδα 3
    ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ : 7.466,00 ΛΙΤΡΑ
Ομάδα 4
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: 25.674,00 KGΦΑ
Ομάδα 5
    ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ: 6.886,00 ΛΙΤΡΑ


O συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 857.000,00 €,(μετά στρογγυλοποίησης)  , (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ) και επιμερίζεται ως εξής:
    587.498,49€,(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), για τα καύσιμα Ομάδα 1
    (Πετρέλαιο Κίνησης, Αμόλυβδη Βενζίνη).
    161.998,15€,(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), για το Πετρέλαιο Θέρμανσης Ομάδα 2.
    22.498,79€, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), για το Πρόσθετο Καύσιμο Ομάδα 3.
29.999,70€, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), για το Φυσικό Αέριο Ομάδα 4.
    54.999,45€, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), για τα Λιπαντικά  Ομάδα 5.
    
   Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93 απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών  Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), του Π.Δ.60/07, του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α  1/2015 και την με αρ. Πρωτ. 58558/3-12-2014 σχετική Διακήρυξη, τον Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120Α/29-05-2013) Εθνικό σύστημα ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων.


Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Δευτέρα 15-1-2015 και ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών .Η διαδικασία αποσφράγισης θα ξεκινήσει μετά από (4) εργάσιμες ημέρες.


Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού, η διαγωνιστική διαδικασία  δύναται να  επαναληφθεί για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου ξανά μετά από 20 ημέρες στο Δημαρχιακό Κατάστημα Βούλας, (Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18) και σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα προκύπτει από νέα περιληπτική επαναληπτική διακήρυξη του Δημάρχου.


Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία σαράντα (40) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης  στην  εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013 και στην πλατφόρμα του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ).


Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.


Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς δύναται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και απαιτείται να εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.  


Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καταθέσουν προσφορά υποχρεωτικά για όλες  τις  βασικές ομάδες της μελέτης εκτός από την Ομάδα 4 που αφορά την προμήθεια Φυσικού Αερίου


   Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. , ήτοι:
Για τις Ομάδες 1,2,3 και 5 ορίζεται σε 13.447,07 €.
Για την Ομάδα 4 ορίζεται σε 487,80€.


  Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται η σύμβαση και υπολογίζεται στο  5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.


     Η προκήρυξη εστάλη για δημοσίευση στην  εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 4-12-2014
Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου   www.vvv.gov.gr και στην ιστοσελίδα του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων –ΕΣΗΔΗΣ.


   Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο  Τμήμα Προμηθειών του Δήμου,  κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.: 2132020131 Μπιτέλης Δημήτριος , 2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.


ΓΙΑ ΤΟ ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
                                                                     

                                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                         
                 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ                    

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 113 guests και κανένα μέλος