ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ         Γέρακας 8/09/2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ         Αρ. Πρωτ.: 5617

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Γέρακα προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά, για την «Προμήθεια υδρομέτυρων και εξαρτημάτων», ΑΡ. ΠΡΟΜ. 28/2010, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 144/2010 απόφαση της Δημ. Επιτρ. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 59.959,73 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δημαρχείο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 6η Οκτωβρίου 2010, ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00 και ώρα λήξης την 10:30.

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης, δηλαδή 2.997,99€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με την δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Πληροφορίες: κ. Μπίθα Δήμητρα τηλ. 210-6604647

Ο Δήμαρχος Αθανάσιος Ζούτσος

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                             ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ                Ο.Τ. 619 ΤΗΣ Π.Ε. «ΚΕΝΤΡΟ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣΗ -               Αρ. Μελ. 01Α/2008

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ                   ΧΡΗΜΑΤ/ΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ                                     ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 2.450.250,00 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 23%)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΑΚΑ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 619 ΤΗΣ Π.Ε. «ΚΕΝΤΡΟ», με προϋπολογισμό 2.450.250,00 ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.  23%).

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών:

-κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό         1.226.607,91€

(εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%)

- κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, με προϋπολ/σμό         523.189,37€

(εργασίες, ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%)

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γέρακα πληρώνοντας το αντίτιμο των 50,00€ (Δευτέρα – Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00 – 13:00), από την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2010 μέχρι και την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210-66.04.651, FAX επικοινωνίας: 210-6604643, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Δρανδάκη Μαρία.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26η Οκτωβρίου 2010 ημέρα Τρίτη, με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10:00π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει «μελέτη και κατασκευή» και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.1418/84, τον Ν. 3263/2004, τον Ν. 3669/08 και των κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή τους.

4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου:

- τάξεις 2η, 3η και 4η ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΕΔΡΑΣ, στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.

- τάξεις 1η, 2η και 3η στην κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

Β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, που αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με δημοπρατούμενο.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύμπραξη με μελετητικά γραφεία χωρών – μελών της Ε.Ε. ικανά να εκπληρώσουν με τον απαιτούμενο βαθμό πληρότητας και τεχνικής επάρκειας τις απαιτήσεις για την εκπόνηση τόσο της μελέτης προσφοράς (οριστική μελέτη), (φάκελος τεχνικής προσφοράς) όσο και της μελέτης εφαρμογής κατά την περίοδο εκτέλεσης του έργου και έμπειρων σε μελέτες ανάλογων έργων.

Για την σύμπραξη μπορούν να χρησιμοποιηθεί ένα από τα ακόλουθα σχήματα:

- Ελληνικά γραφεία μελετών ή συμπράξεις ελληνικών γραφείων μελετών που είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα μελετητών και έχουν πτυχία:

- Γ’ τάξης στην κατηγορία 6 – “Αρχιτεκτονικές Μελέτες κτιριακών έργων”,

- Γ’ τάξης στην κατηγορία 8 – “Στατικές Μελέτες”,

- Β’ ή Γ’ τάξης στην κατηγορία 9 – “Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές”

- Αλλοδαπά μελετητικά γραφεία (χωρών – μελών της Ε.Ε. κλπ, με την έννοια και τις αντίστοιχες προϋποθέσεις της πιο πάνω παραγρ. Β1.1) και εφόσον έχουν δυναμικό κατά κατηγορία μελέτης αντίστοιχο με αυτό που απαιτείται για τα Ελληνικά Μελετητικά Γραφεία της προηγούμενης παραγράφου και συγεκριμένα εφόσον κάθε κατηγορία από τις πιο κάτω καλύπτεται αυτοτελώς από ένα τουλάχιστον γραφείο:

1. “Αρχιτεκτονικές Μελέτηες Κτιριακών Έργων”: για το πτυχίο Γ’ τάξης (3 μονάδες): υποχρεωτικά ένας μελετητής με 12ετή εμπειρία.

2. “Στατικές Μελέτες”: για το πτυχίο Γ’ τάξης (3 μονάδες): υποχρεωτικά ένας μελετητής με 12ετή εμπειρία.

3. “Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές”: για το πτυχίο Β’ τάξης (2 μονάδες): υποχρεωτικά ένας μελετητής με 8ετή εμπειρία ή 2 μελετητές με 4ετή εμπειρία, ενώ για το πτυχίο Γ’ τάξης (3 μονάδε): υποχρεωτικά ένας μελετητής με 12ετή εμπειρία,

- Κοινοπραξίες ή συμπράξεις των παραπάνω, με οποιονδήποτε συνδυασμό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας.

- Εάν ο αλλοδαπός Τεχνικός Οίκος διαθέτει δικό του γραφείο μελετών, τότε επίσης θα πρέπει αυτό να συγκεντρώνει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται πιο πάνω ή να συμπράξει αναλόγως με τα απαιτούμενα γραφεία μελετών για τη συμπλήρωση των προσόντων.

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 38.464,00 ευρώ, η οποία θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό ισχύος ή θα ισχύει το λιγότερο για διάστημα έντεκα (11) μηνών από την ημερομηνία δημοπράτησης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία λήξεως υποβολής των προσφορών, κατά το άρθρο 24 του Ν.3669/2008.

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 – 2013/ΠΔΕ. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Γέρακα.

Ο Δήμαρχος Αθανάσιος Η. Ζούτσος

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Κορωπί 07/09/2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         Αρ. Πρωτ.: 16114

Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Βασ. Κων/νου 47 Τ.Κ. 19400 Κορωπί

Τηλ.: 210-6625682, εσωτ. 163, Fax: 6624963

Πληροφορίες: κ. Παπαμιχάλη

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμο με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 60/2007, του ΕΚΠΟΤΑ και κάθε μεταγενέστερη απόφαση που αναφέρεται στις προμήθειες και του Ν. 2286/95, για την «Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων», τα οποία αποτελούνται από πλαίσιο τύπου 4χ2 και υπερκατασκευή με χωρητικότητα τουλάχιστον 16m3 (σε συμπιεσμένα απορρίμματα) τύπου πρέσσας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22α Οκτωβρίου 2010 με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10:00π.μ. και ώρα λήξης την 10:30π.μ.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 259.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου και από ΣΑΤΑ.

Ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας: εντός εκατόν πενήντα (150) ημερών, της ημερομηνίας αρχομένης από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Δ/νση αποστολής των προσφορών: Βασ. Κων/νου 47 Κορωπί, Τ.Κ. 19400.

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού, γραπτή και προφορική, ορίζεται η Ελληνική.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων ή συνεταιρισμοί ή κοινοπραξίες, που είναι εγκατεστημένα ή λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

Η ισχύς των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού.

Αντίγραφο της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του δήμου (υπεύθυνη κ. Παπαμιχάλη τηλ. 210-6625682 εσωτ. 163).

Ο Δήμαρχος Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                           ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΑΡΑΛΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                   ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΑΙ

ΒΡΑΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

ΠΡΟΫΠ.: 37.190,08€ πλέον Φ.Π.Α. 23%

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής διακηρύττει ότι μετά την 99/2010 Α.Δ.Ε. εκθέτει σε επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 609/85 καθώς και τις διατάξεις του Ν.1418/84, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.2229/94 και τις δ/ξεις του άρθρου 13 του Ν. 2338/95 το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το Ν. 1418/84, το Π.Δ. 609/85 και τον Ν. 2229/94, ως επίσης και των Δ/των και των Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν. 1418/84 και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπρατήσεως του έργου, ήτοι τα Π.Δ. 23/93 και 85/95, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΑΙ ΒΡΑΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ»

Προϋπολογισμού Δαπάνης 37.190,08€ πλέον ΦΠΑ 23%

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 21 Σεπτεμβρίου 2010 ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10.00 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, οδός Οινόης 6, ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, Τ.Κ. 19007.

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην Επιτροπή Διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά μέσω Πρωτοκόλλου.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1, Α2 και 1η για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα, ήτοι εργοδηγοί που καταργήθηκαν με τον Ν. 576/77 με εννεαετή κατασκευαστική εμπειρία και εμπειροτέχνες με ενδεκαετή κατασκευαστική εμπειρία.

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία ορίζεται σε 743,00€ και θα απευθύνεται προς ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. Οι εγγυητικές επιστολής συμμετοχής επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι λιγότερη από διακόσιες δέκα (210)  ημερολογιακές ημέρες.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της Τ.Υ. του ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω διεύθυνση και στο τηλέφωνο: 22940-69258

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ         Ανάβυσσος 20/07/2010

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ         Αριθ.πρωτ. 4600

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  4/ 2010

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Αναβύσσου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τα άρθρα 168 και 170 του Ν. 3584/2007, όπως και την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3146/2003 (προκειμένου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών Ο.Τ.Α.), όπως ισχύουν.

3. Την υπ΄ αριθμ.  23/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αναβύσσου.

4. Την υπ΄ αριθμ. 08/ΔΤΑ/5405/06-04-2010 εγκριτική απόφαση της  Περιφέρειας Αττικής, Δ/νση Τοπ. Αυτ/σης και Δ/σης Αν. Αττικής Τμήμα Τοπικής Αυτ/σης & Ν.Π.Δ.Δ.

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1791/Β/2001 και 1686/Β/2005)  του Δήμου Αναβύσσου.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά   (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αναβύσσου, που εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής, και συγκεκριμένα ως εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

­­­­­––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Κωδικός θέσης         Υπηρεσία         Έδρα υπηρεσίας         Ειδικότητα         Διάρκεια σύμβασης         Αριθμός ατομων

­––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

101         Δήμος          Ανάβυσσος          ΥΕ Εργατών           8 μήνες         9

Αναβύσσου         Αττικής         καθαριότητας

(Οδοκαθαριστές)

­­­­­––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

102         Δήμος          Ανάβυσσος          ΥΕ Εργατών          8 μήνες         1

Αναβύσσου         Αττικής         καθαριότητας

(καθαρισμό παραλίας)

­­­­­––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

103         Δήμος Αναβύσσου          Ανάβυσσος Αττικής         ΔΕ Υδρομετρητών           8 μήνες         2

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

104         Δήμος Αναβύσσου         Ανάβυσσος Αττικής         ΥΕ Εργατών Ύδρευσης          8 μήνες         3

­­­­­––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

­­­­­––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

101,102, 104                  Τυπικά προσόντα δεν απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/97.

­­­­­––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

103                             ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

­­­­­––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ  ή Πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Απολυτηρίου τίτλου:

– Eνιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου

– Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή

– Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή

– Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή

– άλλου ισοτίμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής προσόν διορισμού ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα απολυτήριος τίτλος των παραπάνω σχολικών μον

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ: Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:

Για την θέση με κωδικό: 101, 102, 103, 104

(1)         Προηγούνται οι δημότες  του Δήμου Αναβύσσου, που εδρεύει ο φορέας (Α' βαθμός εντοπιότητας)

(2)          Έπονται οι  δημότες των υπολοίπων Δήμων ή Κοινοτήτων του Νομού Αττικής (Β΄ βαθμός εντοπιότητας)

(3)          Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Νομών της Χώρας  (Γ΄βαθμός εντοπιότητας)

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από  18 έως 65 ετών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αναβύσσου, Βας. Κων/νου & Κρήτης, Τ.Κ. 19013, Ανάβυσσος Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης/Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κας. Μαντζουράτου Μαριάννας (τηλ. επικοινωνίας: 22910-41222, 41221). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».

Ο Δήμαρχος Αναβύσσου

Γκέραλης Σάββας

 

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 104 guests και κανένα μέλος