ΑΔΑ:ΩΚΤ2ΩΛ6-ΞΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Γραφείο Προμηθειών          
Kορωπί : 21-07-2014
Αρ. Πρωτ.: 16346
Βασ. Κων/νου 47, 19400 ΚΟΡΩΠΙ           
Πληροφ. : Αικατερίνη Μωραΐτη           
Τηλέφωνο : 210 6626294 εσ. 156           
Φαξ: 210 6624963           
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι:

 

Θα γίνει επαναληπτικός ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την «Προμήθεια  καυσίμων κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης 2014»  για τα τμήματα 1, 2, 3, 4, 5 όπως αναφέρεται στην ΤΥ/8/2014 μελέτη.
Ο τύπος σύμβασης είναι σύμβαση ανάθεσης προμήθειας.
Παράδοση εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου Κρωπίας
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια καυσίμων, δηλ. πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης, για κινητήρες εσωτερικής καύσης, πετρελαίου θέρμανσης για τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης των κτιρίων που στεγάζονται Υπηρεσίες του Δήμου, το ΝΠΠΔ ΣΦΗΤΤΟΣ, η Α' Βάθμια και Β' Βάθμια Σχολική Επιτροπή και το ΝΠΙΔ ΚΕΔΚ. Τα προϊόντα που ζητούνται είναι :
ΤΜΗΜΑ 1 - Καύσιμα Δήμου Κρωπίας: Πετρέλαιο κίνησης, 346.000 λίτρα, 387.866,00€ πλέον ΦΠΑ 23%, Πετρέλαιο θέρμανσης 12.000 λίτρα, 12.456,00€  πλέον ΦΠΑ 23% και  Αμόλυβδη βενζίνη 26.000 λίτρα, 34.814,00€ πλέον ΦΠΑ 23%.
ΤΜΗΜΑ 2 - Καύσιμα ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΥ: Πετρέλαιο θέρμανσης, 17.000 λίτρα, 17.646,00€ πλέον ΦΠΑ 23%.  
ΤΜΗΜΑ 3 - Καύσιμα  ΚΕΔΚ : Πετρέλαιο θέρμανσης, 1.566 λίτρα, 1.625,508 € πλέον ΦΠΑ 23% και Αμόλυβδη βενζίνη 6.071 λίτρα, 8.129,069 € πλέον ΦΠΑ 23%.  
ΤΜΗΜΑ 4 – Καύσιμα Α’ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής: Πετρέλαιο θέρμανσης, 54.000 λίτρα, 56.571,00€ πλέον ΦΠΑ 23%.
ΤΜΗΜΑ 5 - Καύσιμα Β’ Βάθμιας Σχολικής Επιτροπής: Πετρέλαιο θέρμανσης, 45.500 λίτρα, 47.229,00€ πλέον ΦΠΑ 23%.  
Γίνονται δεκτές προσφορές είτε για το σύνολο των ειδών, είτε για κάθε ένα από τα πέντε (5) τμήματα. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές.
Για την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών έχει γίνει χρήση των αντίστοιχων προτύπων όπου αυτό είναι δυνατό.
Ο χρόνος παράδοσης δε θα υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Έγγραφα και λοιπές πληροφορίες θα δίνονται από το σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου έως και την Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 14:00.
Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014 από ώρα 10:00 έως και 10:30, στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορίζεται η ελληνική. Τα αλλοδαπά έγγραφα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τεχνικοί όροι είναι δυνατό να αναφέρονται και στην αγγλική. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.
Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρευρίσκονται οι διαγωνιζόμενοι ή νόμιμοι εκπρόσωποί τους με στοιχεία ταυτοποίησης
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014 ώρα 10:30 στο σημείο που αναφέρεται στην προμετωπίδα του παρόντος εγγράφου.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ποσοστό 5%, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο Άρθρο 12 των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά κατά ανώτατο όριο στο ποσό των 566.336,56 ευρώ (€) πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 696.593,96€. Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου Κρωπίας, των ΝΠΔΔ του Δ. Κρωπίας: «ΣΦΗΤΤΟΣ», «ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ» και του ΝΠΙΔ «ΚΕΔΚ».
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι έλληνες και αλλοδαποί πολίτες, τα ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, οι συνεταιρισμοί, οι ενώσεις-κοινοπραξίες κλπ εφόσον πληρούν τους όρους στα αντίστοιχα Άρθρα των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, αναφέρονται στα Άρθρα 5 και 7 των αναλυτικών όρων Διακήρυξης.
Η ισχύς των προσφορών, ανεξάρτητα απ’ οποιαδήποτε αιτία, είναι εκατόν είκοσι ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του είδους. Πληροφορίες στους Αναλυτικούς όρους Διακήρυξης.
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κρωπίας
Ημερομηνία παραλαβής από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ε.Κ. 21/07/2014
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στον Ελληνικό τύπο 22/07/2014


Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Ν. Κιούσης

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 344 επισκέπτες και κανένα μέλος