ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Θρακ/νες: 22/12/2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ            Αρ πρωτ: 7009/2009
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ            ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 296/2009
ΔΗΜΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ «Προμήθεια καυσίμων για το έτος 2010».
Κ.Α.Δ. Προϋπολογισμού Δήμου Θρακομακεδόνων Οικον. έτους 2010: 10.6641, 20.6641, 35.6641, 35.6644, 70.6641 και 70.6644
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης το  οικονομικά συμφερότερο ποσοστό  έκπτωσης  επί  τοις  εκατό (%) στην εκάστοτε  νόμιμα  διαμορφούμενη  μέση  τιμή  πώλησης  που ανακοινώνει  το Τμήμα Προμηθειών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αν. Αττικής κατά  την  ημέρα  παράδοσης  του  είδους   σύμφωνα  με  τα  άρθρα 41 & 42 του ΕΚΠΟΤΑ., για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για το έτος 2010», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 71.477,36€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα (Πλ. Αριστοτέλους και Πρωταγόρα 1) στις 15 Ιανουαρίου του έτους 2010, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Ως ώρα έναρξης του διαγωνισμού και υποβολής των προσφορών στην επιτροπή ορίζεται η 10.00΄ π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών απο την επιτροπή, η 11.00΄π.μ.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν, επι ποινή αποκλεισμού, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό που ορίζεται στο ποσό των 3.573,87€ και αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επι της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ).

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη διεύθυνση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, αρμόδιος υπάλληλος κ. Λιναρδάκης Κωνσταντίνος  τηλ. 2132140323 και fax: 2132140330.

Αντίγραφο των τευχών δημοπράτησης χορηγείται  μέχρι  τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού από τα γραφεία του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

 

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 417 επισκέπτες και κανένα μέλος