ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ            Κορωπί 8/12/2009
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &            Αριθμ. Πρωτ.: 22416
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Αττικής 12, Κορωπί ΤΚ 19400  ―  Πληροφορίες: κ. Παπαμιχάλη
Τηλ.: 210-6623628, fax: 210-6624963

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

Διακηρύττει ότι:

Την 11η Ιανουαρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. στα γραφεία του Δήμου, οδός Βας. Κων/νου 47, θα γίνει ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια καυσίμων 2010», ενδεικτικού πρ/σμου 198.946,00€ πλέον ΦΠΑ 19%.

Η προμήθεια καυσίμων αποτελείται από:

- Πετρέλαιο κίνησης

- Πετρέλαιο θέρμανσης

- Βενζίνη SUPER

- Αμόλυβδη βενζίνη

Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο των προαναφερομένων ειδών.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.

Ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας: σταδιακή, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Δ/νση αποστολής των προσφορών: Βασ. Κων/νου 47, Κορωπί ΤΚ 19400.

Επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού γραπτή και προφορική ορίζεται η ελληνική.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές, Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με ιδία παρουσία ή από εκπροσώπους αυτών ή με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς;. Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.  Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

Η ισχύς των προσφορών είναι τέσσερεις (4) μήνες από την ημέρα του διαγωνισμού.

Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης 8 Δεκεμβρίου 2009.

Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 25 Νοεμβρίου 2009.

Αντίγραφο της διακήρυξης (χωρίς χρέωση) και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου (υπεύθυνη κ. Παπαμιχάλη τηλ. 210-6623628) έως και την προηγούμενη του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος

Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 357 επισκέπτες και κανένα μέλος