ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια, Τ.Κ. : 19010
Τηλ.: 2299320300, FAX: 2299048289                                                            
Πληροφ.: Παπασωτηρίου Χρήστοs                            
ΚΑΛΥΒΙΑ   25/07/2014
Αρ. Πρωτ. 16321

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής προκηρύσσει τη διενέργεια με συνοπτική διαδικασία του επαναληπτικού πρόχειρου διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ – ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ – ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟΛΙΣΜΟ>> συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας <<64.911,65€ με ΦΠΑ 23%>>.

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη και με τις διατάξεις: Α) του αρθ. 2 παρ 12 του Ν.2286/95, Β) το αρθ. 23 παρ 4,5,6 της Κ.Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), Γ) του Ν.3463/06, Δ)την απόφαση του Υπ. Οικονομίας Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010 – ΦΕΚ 1789/12.11.2010, Ε) Την απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π. σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται από το Ε.Π.Π. προμήθειες ποσού μικρότερου από 60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α, ΣΤ)Τον Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», Ζ) τον υπό εκτέλεση προϋπολογισμό του Δήμου, η πίστωση του ποσού 17.994,90€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, σε βάρος του Κ.Α. 20-6662.001,ποσού 42.931,55€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, σε βάρος του Κ.Α. 20-6662.002 και ποσού 3.985,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, σε βάρος του Κ.Α. 10-6691.003,τα ποσά είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό του έτους 2014. Η) Την υπ’ αριθ. 46/14 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία εγκρίνει την διενέργεια της προμήθειας, Θ) την 109/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, έγκριση μελέτης και ψήφιση πίστωσης, Ι) τις Τεχνικές Προδιαγραφές (αρ. μελ. 7/14), Κ) Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια, Λ) την 247/25-07-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 109/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σαρωνικού την Πέμπτη 7 Αυγούστου 2014 και ώρα 11:00π.μ. ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την διακήρυξη θα πρέπει να προσκομίσουν και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό για ποσό <<3.245,58€>> που αντιστοιχεί στο 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με τον ΦΠΑ 23%.

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Δήμο Σαρωνικού (οδός Αθηνών & Ρήγα Φεραίου –ΚΑΛΥΒΙΑ, ταχ.Κώδ.19010) μέχρι την παραμονή του διαγωνισμού ή να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού από ώρα 10:30 μέχρι 11:00π.μ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

 

 

 

                                                                                        

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 451 επισκέπτες και κανένα μέλος