ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Μαραθώνος προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ όπως ισχύει, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α3, Α4 κ.λ.π. για το έτος 2015 του Δήμου Μαραθώνος, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού 9.977,21 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23%. Η δαπάνη της προμήθειας θα καλυφθεί από ίδια έσοδα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος επί της Λεωφόρου Μαραθώνος 104 από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού την 19 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 έως ώρα 12:30 (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών). Μετά τις 12:30 καμία προσφορά δεν θα γίνεται δεκτή. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν κατά την ημερομηνία αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την 26 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα όπως παραπάνω στον ίδιο χώρο. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί ο διαγωνισμός την προαναφερθείσα επαναληπτική ημερομηνία ή αν κατά την ημερομηνία αυτή δεν υποβληθεί καμία προσφορά ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την 5 Μαρτίου 2015 ημέρα Πέμπτη την ίδια ώρα όπως παραπάνω στον ίδιο χώρο. Επίσης δύναται οι προσφορές να σταλούν ταχυδρομικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αρκεί να έχουν παραληφθεί από την ανωτέρω αρμόδια επιτροπή ως την ημερομηνία και ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών. Προσφορές που κατατέθηκαν με τους προαναφερθέντες τρόπους εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές.

Οι προσφορές θα υποβληθούν με συμπλήρωση του έντυπου της υπηρεσίας στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα αποκλείονται. Θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό 2% (δύο) τοις εκατό (%) επί του προϋπολογισμού της μελέτης ήτοι 162,23 Ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα τεύχη του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου www.site.marathon.gr ή από το Διαύγεια με αριθ. ΑΔΑ Ω5ΜΚΩΛΜ-ΤΣ7 ή από το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ με αριθ. ΑΔΑΜ 15PROC002576285 2015-02-13 ή από τον πίνακα ανακοινώσεων ή από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Μαραθώνος, Λ. Μαραθώνος 104, Ν. Μάκρη στις κ. Σ.Βασταρδή τηλ. 2294320585, Α.Κατερέλου τηλ. 22943 20572, Χ.Αλεξανδρή τηλ. 22943 20573, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 
Ο Δήμαρχος ΗΛΙΑΣ ΨΗΝΑΚΗΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 252 επισκέπτες και κανένα μέλος