ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
     Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 28455,00 € (πλέον ΦΠΑ 23%)

Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας: Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά χαμηλότερη προσφορά για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΛΠ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 28455,00 € πλέον ΦΠΑ 23%, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 4/2014 θεωρημένη μελέτη του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία την ΥΑ 11389/93, το Ν.2286/95, το Ν.3463/2006 καθώς και τις λοιπές ερμηνευτικές προς αυτές εγκυκλίους.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας την 28η ΜΑΡΤΙΟΥ 2014, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30πμ – 11:30πμ (πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οίκοι που κατασκευάζουν, εισάγουν ή εμπορεύονται τα πιο πάνω είδη.

Εγγύηση συμμετοχής 5% (1749,98€) της συνολικής προϋπολογισθείσης τιμής της υπ αριθμ 4/2014 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου, σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας που θα απευθύνεται προς τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της μελέτης και των όρων της διακήρυξης από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30πμ – 13:00μμ στο τηλ. 2299020000.

Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 105 guests και κανένα μέλος