ΔΗΜΟΥΒΑΡΗΣΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Βουλιαγμένη: 04/02/2015
Αρ.Πρωτοκόλλου:357
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ- ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1)     Την υπ΄αριθ. 26869/1-10-2013 Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2527/τ.Β΄/8-10-2013) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού»

2)     Την υπ΄ Αριθμ.Πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/29520/532/22/1/13/11/2014 ΚΥΑ του Πολιτισμού-Αθλητισμού, YΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. &Οικονομικών (ΦΕΚ 3161/Β΄/2014) περί «Έγκρισης πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σκοπό την στελέχωση των   Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) 2014-2015».

3)     Το υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ 1557/τ.Β’/27-6-2011, περί συγχώνευσης των Ν.Π.Δ.Δ. σε ένα νέο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης» & την έγκριση του Ο.Ε.Υ. του Οργανισμού (ΦΕΚ 516/τ.Β΄/28-2-2014)

4)     Την υπ΄αριθ. 106/2014 (ΑΔΑ:Ω29ΥΟΚ0Κ-ΦΨ3) απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Α.Π.Π.Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη πέντε (5) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με ωριαία αποζημίωση) διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης εργασίας & έως 31-07-2015, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2014-2015, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού –Αθλητισμού, νυν Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και του Οργανωτικού Πλαισίου Π.Α.γ.Ο. της ΓΓΑ για τις εξής ειδικότητες:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ΠΕ Φυσικής Αγωγής Α.Ε.Ι. και με την ανάλογη ειδικότητα που ζητείται, ηλικία 23 έως 65 ετών, υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την ιστοσελίδα του ΟΑΠΠΑ(www.vvv.gov.gr), να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στα γραφεία του οργανισμού μας (Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη) Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00΄- 13:30΄.

Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές.

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δέκα (10) ημέρες μετά την ημέρα δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης/προκήρυξης θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του ΟΑΠΠΑ (οδος: Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη), στο Δημαρχείο (Καραμανλή 18 Βούλα),και στην ιστοσελίδα του ΟΑΠΠΑ (www.vvv.gov.gr).
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΟΑΠΠΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 206 επισκέπτες και κανένα μέλος