ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια
Τ.Κ. : 19010
Τηλ.: 2299320300                                                                                Καλύβια   24/03/2014
FAX: 2299048289                                                                                Αριθ. Πρωτ. 6492
Πληροφορίες: Παπασωτηρίου Χρήστος
                                        
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ:
 
Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και την προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Σαρωνικού και των Νομικών Προσώπων αυτού για το έτος 2014», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 400.747,32€ χωρίς ΦΠΑ (492.919,20 ευρώ με ΦΠΑ 23%) και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της μέσης ημερήσιας λιανικής πώλησης του δελτίου πιστοποίησης τιμών όπως αυτές προσδιορίζονται από την Αρμόδια Δ/νση της Περιφέρειας Αττικής (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ –ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)
 
Αναλυτικότερα ο διαγωνισμός θα αφορά:
 
·       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ποσού 359.000,00€ με Φ.Π.Α.23%,
·       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ποσού 38.000,00€ με ΦΠΑ 23%,
·       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ‘’ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 14.919,21€ με ΦΠΑ23%,
·       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ποσού 6.500,00€ με ΦΠΑ 23% ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ,
·       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ποσού 1.500,00€ με ΦΠΑ 23% ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ,
·       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ποσού 3.000,00€ με ΦΠΑ 23% ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ,
·       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ποσού 40.000,00€ με ΦΠΑ 23%,
·       ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ποσού 30.000,00€ με ΦΠΑ 23%.
 
Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ενώσεις προμηθευτών (κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, υποβάλλοντας προσφορά σε μία ή περισσότερες κατηγορίες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού του Δήμου και των νομικών του προσώπων ακολουθώντας τους αντίστοιχους του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
 
Ο Δήμος Σαρωνικού διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ’ ολοκλήρου από έναν προμηθευτή ή από διάφορους προμηθευτές για μέρος των απαιτούμενων καυσίμων τόσο ανά κατηγορία είδους, όσο και ανά Δήμο ή Νομικό του πρόσωπο.
 
Ο Δήμος και τα Νομικά του πρόσωπα θα υπογράψουν ξεχωριστές συμβάσεις.
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη και με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 2286/95, τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, του Π.Δ.60/07, του Ν.3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18), του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται σύμφωνα με τον τρόπο που αναφέρεται στη διακήρυξη.
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15/05/2014, ημέρα Πέμπτη από ώρα 11:00π.μ. έως ώρα 11:30 π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Σαρωνικού που βρίσκονται στην οδό Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής, από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού στην οποία και μόνο θα καταθέσουν οι διαγωνιζόμενοι τις προσφορές τους.
Η αποστολή για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έγινε στις 21/03/2014.
 
Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζομένων ορίζεται σε πέντε τοις εκατό 5% (πέντε τοις εκατό), επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης (με το Φ.Π.Α.). Για ΜΜΕ, ενώσεις ΜΜΕ, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών το ανωτέρω ποσοστό μειώνεται στο μισό. Στη περίπτωση που κάποιοι από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές καταθέσουν προσφορά για μέρος των απαιτούμενων καυσίμων ανά είδος, ή ανά νομικό πρόσωπο τότε δύναται η εγγύηση να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στη προϋπολογιζόμενη αξία των επί μέρους ποσοτήτων για της οποίας θα γίνει η προσφορά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Σαρωνικού, οδό Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου στα Καλύβια Αττικής, μέχρι και την προπαραμονή της διενέργειας του διαγωνισμού.
 
Τηλέφωνο λήψης πληροφοριών: 2299320317 – κα Αθανασοπούλου Κάτια.
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 100 guests και κανένα μέλος