ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Γέρακας   01/04/2014
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         Αρ. Πρωτ: 12572
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 
            Ο Δήμαρχος Παλλήνης προκηρύσσει την διεξαγωγή ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 449.500,00 € με το ΦΠΑ σε εκτέλεση των υπηρεσιών γιατην «επισκευή και συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων – μοτοποδηλάτων του Δήμου έτους 2014-2015» , με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή η οποία προσδιορίζεται από τις προσφερόμενες εκπτώσεις των εργασιών των ομάδων, προσφερόμενη εργατοώρα κλπ.
Αριθμός μελέτης 09/2014, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 148/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 «περί κύρωσης του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ,του Π.Δ. 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ» (είναι η παροχή υπηρεσίας επισκευή ή συντήρηση του οχήματος και όχι η πώληση αγαθών)   εγκ.Υπ.Οικον. Σ.2144/192/ ΠΟΛ/ 215/1987).
            Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 449.500,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
         Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δημαρχείο Παλλήνης, επί της οδού Ιθάκης 12, την 27η Μαϊου 2014, ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 11:00π.μ και ώρα λήξης την 12:00π.μ.
         Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας.
         Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της υπηρεσίας θα είναι για ένα (1) έτος.
         Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης ή το 5% του μέρους-ομάδας ή ομάδων αν πρόκειται για προσφορά που αφορά μέρος-ομάδα και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.
         Οι ομάδες εργασιών που μπορούν να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι είναι έντεκα (11).
         Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Πληροφορίες: Σκουρλής Β. τηλ: 210.6604650, (1ος όροφος) και ώρες 9:00-13:00 μ.μ.
         Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο.
Με εντολή Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου
ΤΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 82 guests και κανένα μέλος