ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Ιωάννου Κώτσου 25 & Ελύτη
Ταχ. Κώδικας: 153 54 – Γλυκά Νερά
Αριθμ. Πρωτ.: 7699

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ο Δήμος Γλυκών Νερών ανακοινώνει την πλήρωση προσωπικού τριών (3) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας οχτώ (8) μηνών, για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας, για τις εξής ειδικότητες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

- ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ – ΦΟΡΤΗΓΟΥ: ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ

1. Κύρια προσόντα

Α. Δίπλωμα Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή Πτυχία Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος: Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή Τεχνικής επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/83 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων οχημάτων ΙΕΚ ή Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου Τ.Ε.Ε. ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Β. Ισχύουσα Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.

2. Επικουρικά προσόντα

Α. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσεως από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ι.Ε.Κ., καθώς και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Β. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσεως από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τίτλο Τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία τριών (3) ετών τουλάχιστον.

Γ. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση της θέσεως από υποψήφιους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο τίτλο Τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους  που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία έξι (6) μηνών τουλάχιστον.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ

- ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (συνοδοί Απορριμματοφόρου):

ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ

Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα και τίτλοι σπουδών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός Ιωάννου Κώτσου 25 και Ελύτη και ειδικότερα στο γραφείο Πρωτοκόλλου (αρμόδιοι υπάλληλοι κ.κ. Παπάζογλου Ζωή και Γιαννάκης Ευστράτιος τηλ.: 213-2016011 & 213-2016014) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ
ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΣΙΩΚΟΣ


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 379 επισκέπτες και κανένα μέλος