ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΒΟΥΛΑ 11/09/2008
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 336
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Κ.Α.Π.Η. ΒΟΥΛΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα 5 - Βούλα
Πληροφορίες: Ε. Μητσιάδη,
Τηλέφωνο:  210- 8956404/904, Fax: 210 – 8950421
Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Κ.Α.Π.Η. Βούλας, που εδρεύει στο Δήμο Βούλας.
Το Κ.Α.Π.Η. Βούλας σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 04/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την υπ΄αριθ. 47802/30-07-2008 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδόθηκε κατ΄ εφαρμογή της αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/234/9936/21-07-2008  απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/27.12.2006 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 280/Α’/2006) και αφορά την έγκριση πρόσληψης, ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας του Κ.Α.Π.Η. Βούλας, σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσει των Ν. 2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999, 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260/2004 και 3320/2005 για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

Α΄ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.- Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65
(παρ. 6 άρθρο 21 Ν. 2190/1994 σε συνδυασμό με την παρ. 11 άρθρο 10 του Ν. 3051/2002 και Ν. 3174/2003 άρθρο 9 παρ. 5).
2.- Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3.- Να μην έχουν κώλυμα  κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο ( Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ     ΑΡΙΘΜΟΣ    ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ    ΧΡΟΝΙΚΗ
            ΔΙΑΡΚΕΙΑ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
YE Εργατών    1    Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά
Γενικών         προσόντα άρθρο 5 παρ. 2
Καθηκόντων        του Ν.2527/1997     8 μήνες
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ΥΕ Καθαρίστρια-     1    Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά      
Καθαριστής        προσόντα  άρθρο 5 παρ. 2
         του Ν.2527/1997      8 μήνες
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


Β΄ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσία του Κ.Α.Π.Η.  Βούλας (Πλαστήρα 5 – Βούλα Τ.Κ. 166-73), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος (Εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες).

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της ταυτότητας.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεως του έχει απασχοληθεί ή όχι  σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 § 1 του Ν. 2190/1994.  
Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. που είναι αρμόδιος προς τούτο ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο αποδεικτικό μέσο. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτα ανεργίας.
Βεβαίωση για ανέργους υποψηφίους που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.
Πιστοποιητικό, πρόσφατης έκδοσης, του οικείου Δήμου για τη δημοτικότητα.

Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι εφόσον έχουν και επικαλούνται επί πλέον κάποια από τις ιδιότητες που ρητά, αναφέρονται στην παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτησή τους, τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία για τα οποία μπορούν να λάβουν πληροφορίες από το τηλέφωνο 210-8956404/ 904 και από ώρα 9.00 π.μ. – 1.00 μ.μ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΑΠΗ Βούλας
Νικόλαος Ψαλλίδας

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 125 επισκέπτες και κανένα μέλος