ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Ελληνικό:10/7/08
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αριθ. Πρωτ. 7728
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

  Για την πλήρωση μίας (1) θέσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δήμου Ελληνικού που εδρεύει στο Ελληνικό Αττικής.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν.2225/94, 2247/94, 2266/94, 2349/95,2527/97, 2738/99, 3051/02, 3146/03, 3174/03, 3200/03, 3260/04 και του Ν.3320/05. 

2. Την παρ. 2 του άρθρου 57 του ν.2218/94, την παρ.3 του άρθρου 2 της υπ’αριθ. 33/06 Π.Υ.Σ., όπως και την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.3146/03 (προκειμένου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών ΟΤΑ)

3. Την αριθ. 55/08 απόφαση της Δημαρχιακής επιτροπής.

4. Την αριθ. 12491/5/5/2008 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελληνικού (ΦΕΚ 1102/4/8/05 τευχ. Β’) 

 

Ανακοινώνει

Την πρόληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού  ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα των υπηρεσιών καθαριότητας για την εξής ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ    ΑΡΙΘΜΟΣ    ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  ΔΕ 29 Οδηγών         1                4 μήνες

  Αυτοκινήτων

  (Ρυμουλκού μετά ρυμουλκουμένου)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Για την ειδικότητα ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων (Ρυμουλκού μετά ρυμουλκουμένου)


ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 Α. – Δίπλωμα Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή

– Πτυχίο Α΄ ή  Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος:

– Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή

– Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας  Μηχανών Αυτοκινήτου ή

– Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 (ΦΕΚ46Α΄) ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ΙΕΚ ή

– Ηλεκτρολόγων Συστημάτων Αυτοκινήτου ή

– Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή

– Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή

– Ηλεκτροτεχνική Αυτοκινήτων Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83 (ΦΕΚ 46 Α΄) ή

– άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.

Β.  Ισχύουσα Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄+Ε΄ κατηγορίας.


ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Α. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενη παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ΙΕΚ, καθώς και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ + Ε΄ κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 

Β. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριου Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄+Ε΄ κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία τριών (3) ετών τουλάχιστον.

Γ. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης  Γ΄+Ε΄ κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία έξι (6) μηνών τουλάχιστον.

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 μέχρι 65 ετών.

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (ν.2207/94 αρθ. 4 παρ. 6) 


Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να επιβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους (όπου απαιτείται), στο οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού (μόνο για υποψηφίους της κατηγορίας ΔΕ). Σε κάθε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει στη φωτοτυπία του τίτλου να περιλαμβάνεται και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό.

Διευκρίνιση:

 Για τους απόφοιτους των ΙΕΚ: ως βαθμός διπλώματος νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον ΟΕΕΚ και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος.   

Προς απόδειξη αυτών ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει:

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης και βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολογίας του στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης ή

Βεβαίωση του ΟΕΕΚ από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής ημερομηνία που ο συγκεκριμένος υποψήφιος κατέστη διπλωματούχος. 

3. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης (όπου απαιτείται)

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία την αρχικής κτήσης, της κατά την προκήρυξη απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας συγκοινωνιών. Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί: 

- η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και

- η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την αρχική ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης της ημεδαπής».

4.Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας.


Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δημαρχείο Ελληνικού, 25η οδός και Πλ. Αγίας Τριάδας- Ελληνικό και ειδικότερα στο γραφείο Προσωπικού (Λιάνου Ειρ.-Φορτούνα Μαρ.) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο χώρο των ανακοινώσεων του Δημαρχιακού καταστήματος  Ελληνικού, του ΚΕΠ Ελληνικού και Παραρτήματος Ελληνικού.

Για τα επιμέρους δικαιολογητικά που απαιτούνται, για τη διαδικασία επιλογής και για πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, αντίγραφο της σχετικής ανακοίνωσης έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχιακού καταστήματος Ελληνικού, του ΚΕΠ Ελληνικού και του Παραρτήματος Ελληνικού.


Δ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΑΣΕΩΝ

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας, συντασσόμενου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόμενου από δύο (2) υπαλλήλους της Υπηρεσίας.

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις στο ΑΣΕΠ,  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή τους.

Για την υποβολή την ένστασης απαιτείται η καταβολή παράβολου στο δημόσιο ταμείο ποσού σαράντα (40) ευρώ.

    Ο Δήμαρχος
    Χρήστος Κορτζίδης

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 120 guests και κανένα μέλος