ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ: Λεωφ. Σαρωνίδας 55
Τηλ.: 22910-54444, Fax: 22910-53784

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Κοινότητα Σαρωνίδας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 96/08 απόφαση Κ.Σ. Σαρωνίδας, η οποία εγκρίθηκε με το υπ’ αρ. 08/Δ.Τ.Α./12143/09.07.2008 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, Δ/νση Τοπικής Αυτ/σης % Δ/νσης Ανατ. Αττικής και με την υπ’ αρ. 2288/21-07-2008 ανακοίνωση θα προβει στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μήνες) ως κατωτέρω:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ειδικότητα                                    Αριθμός            Χρονική διάρκεια
ΔΕ οδηγών
Απορριμματοφόρου-φορτηγού    2                        8μήνες
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Κύρια προσόντα

Α. Δίπλωμα Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινήτου οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή

- Πτυχίο Α΄ή Β΄ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος:

- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή

- Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή

- Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου, ή

συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Τεχνικού Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ΙΕΚ ή

- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή

- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή

- Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή

- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή

- άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Β. Ισχύουσα Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.

Επικουρικά προσόντα:

Α. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού οποιοδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ι.Ε.Κ. καθώς και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Β. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτική Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία τριών (3) ετών τουλάχιστον.

Γ. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριτάξιου Γυμνασίου ή γτια υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας και αντίστοιχη εμπειρία έξι (6) μηνών τουλάχιστον.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών και άνω.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από 04 Αυγούστου έως 14 Αυγούστου, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.
Το αναλυτικό τεύχος της ανακοίνωσης έχει αναρτηθεί στον πίνακα Ανακοινώσεων της Κοινότητας.
Πληροφορίες τηλ. 22910-54444 και 22910-54891, κα Ελένη Μάμαλη και Βασ. Μπατάλη.
Ο Πρόεδρος
α.α. Η Αντιπρόεδρος
Αικ. Παπασταμέλου - Γκούμα

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 59 guests και κανένα μέλος