ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
19010 Καλύβια
Πληροφορίες:
τηλ. 22993 20300 - 20345
Fax: 22990 / 48289 - 486 53
Καλύβια 29/4/2013
Αρ. Πρωτ. 8672/13

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

προς ιδιοκτήτες για υποβολή ενστάσεων κατά της 1/2011 Πράξης Εφαρμογής της εγκεκριμένης Π/Μ των Π.Ε. 1, 2 & 3 (Α’ κατοικίας) της Δημοτικής Κοινότητας Αναβύσσου του Δήμου Σαρωνικού (Π.Δ. 23.07.10, ΦΕΚ 313/ Α.Α.Π.Θ./ 03.08.10).

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 1337/83

2. Την με αριθ. 79881/3445/6.12.84 απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 862 Β’/84), «Διαδικασία και τρόπος σύνταξης της Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής μελέτης» και ειδικά το άρθρο 5 αυτής.

3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων 16, 17 & 22, της παραγ. 1, του άρθρου 95, του ιδίου Νόμου «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Δήμους».

4. Την υπ’ αριθ. 7432/29.12.10 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντγρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διοικητική Υποστήριξη ια την άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων των δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 95, του Ν. 3852/2010» και ειδικά την παρ. 2, του άρθρου 2 και τις παρ.1 & 2 του άρθρου 3 αυτής.

5. Το Π.Δ. 23.07.2010, ΦΕΚ 313/Α.Α.Π.Θ./03.08.10 με το οποίο εγκρίθηκε η Π/Μ των Π.Ε. 1, 2, 3 της περιοχής Α’ κατοικίας του Δήμου Αναβύσσου.

6. Το υπ' αριθ. 81081/26.4.2013 έγγραφο της Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού τμήμα Πολεοδομικών Θεμάτων, της Περιφέρειας Αττικής.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι ή οι νομείς ων ακινήτων εντός της περιοχής της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων Π.Ε. 1, 2, 3 της Α’ κατοικίας, του τέως Δήμου, και νυν Δημοτικής Κοινίοτητας Αναβύσσου, του Δήμου Σαρωνικού, να προσέλθουν στο παλαιό Δημοτικό κατάστημα του τέως Δήμου Αναβύσσου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκειμένου να λάβουν γνώση των ανηρτημένων διαγραμμάτων και πινάκων της υπ’ αριθ. 1/2011 Πράξης Εφαρμογής της εγκεκριμένης Πολεοδομικής μελέτης Α’ κατοικίας, της Δημοτικής Κοινότητας Αναβύσσου, του Δήμου Σαρωνικού, όπως αυτή διαρθρώθηκε μετά την αποδοχή ενστάσεων που υποβλήθηκαν εκ μέρους των κιδιοκτητών, κατά την 2η ανάρτηση της μελέτης και σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις τους και νέες δηλώσεις ιδιοκτησίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή ένστασης, αποτελεί η υποβολή της εκ της υπ’ αριθ. 93027/7188/94, ΦΕΚ 877Β\/ 25.11.94 απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, δήλωσης ιδιοκτησάις (εάν δεν έχει ήδη υποβληθεί), με τα υποχρεωτικά εκ του Νόμου συνυποβαλλόμενα παρακάτω στοιχεία:

1. Φωτοαντίγραφα (μη επικυρωμένα) συμβολαίων του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου, καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10.3.82, και τα συνημμένα σε αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.

2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, μη εκποιήσεως βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της ιδιοκτησίας.

3. Αντίγραφα μερίδων όλων των ιδιοκτητών, σημερινών και μέχρι την ημερομηνία 10.3.82.

Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων ορίζεται σε 15 ημέρες, από την ημερομηνία, της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης, στον ημερήσιο τύπο των Αθηνών.

Ο Διευθυντής Τ.Υ.
Αναστάσιος Α. Παπαϊωάννου
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας
Δήμου Σαρωνικού

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 413 επισκέπτες και κανένα μέλος