ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου
19010 Καλύβια
Πληροφορίες: Δ/νση Τεχν. Υπηρεσίας
τηλ. 22993 20300 - 20345
Fax: 22990 / 48289 - 486 53
Καλύβια 29/4/2013
Αρ. Πρωτ. 7047/13
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Εχοντας υπόψη:
- Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδιικότερα την παρ. 6 όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162 Α/03-10-1994).
- Την αριθ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877Β/25-11-1994), απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
- Την από 29/04/2002, σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης μελέτης «Μελέτη κτηματογράφησης - πολεοδόμησης και πράξη εφαρμογής περιοχής Δήμου Καλυβίων Θορικού Αττικής».
- Το έγγραφο 156320/2012 από 4-3-2013 της Δ/νσης Χωρικού Σχεδιασμού - Τμήμα Πολεοδομικών Θερμάτων της Περιφέρειας Αττικής με το οποίο διαβιβάστηκε ο πίνακας ενστάσεων της Α’ Ανάρτησης της Πράξης Εφαρμογής όπως κρίθηκε αρμοδίως.
 
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
οι κύριοι και νομείς των ακινήτων της Πράξης Εφαρμογής της μελέτης «Μελέτη κτηματογράφησης - πολεοδόμησης και πράξη εφαρμογής περιοχής Δήμου Καλυβηίων Θορικού Αττικής» στην περιοχή «Μαυρίκεζα» του Δήμου Καλυβίων Θορικού (Ν. Αττικής), όπως αυτή προσδιορίζεται στα σχετικά διαγράμματα, κλίμακας 1:1.000 και πίνακες της Β’ ανάρτησης της πράξης εφαρμογής, να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις επί αυτής στον οικείο Δήμο.
Η πρόσκληση αυτή να τοιχοκολληθεί στο Δημοτικό κατάστημα, να δημοσιευθεί σε δ΄θυο τοπικές εφημερίδες και σε δύο ηεμρήσιες των Αθηνών σε δύο συνεχείς δημοσιεύσεις.
Η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της πρόσκλησης.
Ο Δήμαρχος Πέτρος Ι. Φιλίππου

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 319 επισκέπτες και κανένα μέλος