ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     ΦΟΡΕΑΣ: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                           ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ)     
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ                ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΗΓΑΣΟΥ &    
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ             ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΘΥΜΑΡΙ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ»    
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ                ΠΡΟΥΠ.: 310.000,000 (με ΦΠΑ 19%)
ΤΜΗΜΑ : Τ.Υ.Δ.Κ                                ΠΗΓΗ: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ) ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΗΓΑΣΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΘΥΜΑΡΙ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ με ανοικτή διαδικασία και κατά το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός με το ΦΠΑ 310.000,00 ευρώ.
2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 1η του μηνός Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών τις 10:00 π.μ. στα γραφεία της ΤΥΔΚ Περιφέρειας Αττικής Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής (Λεωφ. Σπάτων 65 Γέρακας).
3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας.
4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ εφόσον ανήκουν στην Α2,1η και 2η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ανεξαρτήτως Νομού και συγχρόνως να ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα κατηγορίας Η-Μ ανεξαρτήτως Νομού.
5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου καθορίζεται ο χρόνος των 8 μηνών.
6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται σε 5.182,20 ευρώ (2% επί του δημοπρατούμενου ποσού), πρέπει να απευθυνθεί προς την Κοινότητα ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο.
7. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξη μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/2008.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας της Νομαρχιακής Αυτ/σης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (Λεωφ. Σουνίου και Αγίου Γεωργίου Παλαιά Φώκαια τηλ. 2291038809).
Παλαιά Φώκαια 10/11/2009
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Θ. ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 418 επισκέπτες και κανένα μέλος