ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη
Λαύριο - 195 00
                                                               Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ                                                               
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ -   ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΜΗΝΕΣ”
Ημ/νια: 19.01.2016
Αρ. Πρωτ. 192

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ – ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΜΗΝΕΣ»

Προϋπολογισμός μελέτης:      60.000,00 €

ΦΠΑ   23 %:                           13.800,00 €

Σύνολο:                                   73.800,00 €

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής στις 08/02/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεργασίες αυτών), με στελέχωση με το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό και ανάλογη εμπειρία σε σύστημα λειτουργίας Bio – Trio Denitro (που απαιτείται) καθώς επίσης και με ανάλογη εμπειρία σε ανάλογης δυναμικότητας εγκαταστάσεις.

Οι διαγωνιζόμενοι εμφανίζονται στην δημοπρασία αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Σε περίπτωση εταιρίας οποιασδήποτε μορφής που διαγωνίζεται αυτοτελώς παρίσταται και επιδίδει την προσφορά νόμιμος εκπρόσωπος της. Σε περίπτωση ένωσης όποιας μορφής, ο ορισμένος νόμιμος εκπρόσωπος της.

Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχείρως (όχι ταχυδρομικώς) στην αρμόδια επιτροπή.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς το Φ.Π.Α 1.200,00 € και η οποία απευθύνεται στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία στο τηλέφωνο 22920 22109, τΙς εργάσιμες μέρες και ώρες από τα γραφεία της Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής μέχρι την Παρασκευή 29/01/2016 καταβάλλοντας το ποσό των δέκα (10) ευρώ, εναλλακτικά από τον ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ (www.deyathl.gr), στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ή του ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής

 

                                                                                   Κρητικός Σταύρος

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 225 guests και κανένα μέλος