ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια Αττικής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

 1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με το σύστημα προσφοράς “με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης” (άρθρο 6 του Ν.3669/2008 (Κ.Δ.Ε.), για την ανάθεση του έργου: «Ενίσχυση αντιολισθηρότητας Οδοστρωμάτων λοιπών οδών Οδικού Δικτύου ΔΕΣΕ με τη μέθοδο της Σφαιριδιοβολής», προϋπολογισμού 2.485.000,00 € (με Φ.Π.Α.), με έλεγχο ομαλότητας της μέσης έκπτωσης προσφοράς (Εμ), όπως υπολογίζεται στο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς από τους διαγωνιζόμενους και ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις:

 2. του Ν.3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».

 3. του άρθρου 20 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε..

 4. του Ν.1642/1986 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και του άρθρου 27 του Ν.2166/93 για κράτηση 6‰ στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93)

 5. του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του Ν.4018/11 «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών»

 1. Η εργολαβία αυτή έχει σαν αντικείμενο την ενίσχυση της αντιολισθηρότητας υφισταμένων ασφαλτικών ταπήτων σε τμήματα οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΔΕΣΕ με την μέθοδο της σφαιριδιοβολής (shot blasting), καθώς επίσης και την επαναδιαγράμμισή τους.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν:

 • Βελτίωση αντιoλισθηρότητας του ασφαλτοτάπητα δια της εφαρμογής της μεθόδου αδροποίησης (RETEXTURING) με σφαιριδιοβολή.

 • Με την ανωτέρω εφαρμογή γίνεται ταυτόχρονα και η αφαίρεση της υπάρχουσας διαγράμμισης.

 • Επαναδιαγράμμιση της οδού με χρώμα θερμοπλαστικό ή ψυχροπλαστικό στα σημαντικά από κυκλοφοριακή άποψη οδικά τμήματα και σε δευτερεύουσες μόνο περιπτώσεις (ζέβρες, συμβολές κάθετων οδών κλπ) με ακρυλικό ή αλκυδϊικό.

 1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.485.000,00 €, που αναλύεται σε:

 • 1.483.980,00για εργασίες,

 • 267.116,40για ΓΕ & ΟΕ 18%,

 • 262.664,46για απρόβλεπτα 15%,

 • 6.564,34για αναθεώρηση,

 • 464.674,80για Φ.Π.Α. 23%

 1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές, σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στην εισαγωγή της παρούσας:

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην 3η (τρίτη) τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, ανεξάρτητα από την έδρα τους.

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

4.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην 2η (δεύτερη) τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας οδοποιίας με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν 3669/08

4.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.3669/2008 (Κ.Δ.Ε.).

 1. Συμβατικά τεύχη δημοπράτησης καθώς και έντυπα προσφοράς και περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της Δ/νσης Δ9, Τμήμα Β’, οδός Π. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα 1ος όροφος, γραφείο 11, Δήμητρα Καρβούνη, τηλ. 210-90.94.144 και από ώρα 9 π.μ. έως 13 μ.μ., έναντι του ποσού των 15 €, μέχρι και την 12-11-2015, ημέρα Πέμπτη.

 2. Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 17-11-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα που λήγει η επίδοση των προσφορών στα γραφεία της Δ/νσης Δ9, Π. Τσαλδάρη 15, 1ος όροφος).

 3. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται σε 40.406,50 και απευθύνεται είτε στη Δ/νση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9), Παν. Τσαλδάρη 15 - ΤΚ 176.76, είτε στο φορέα κατασκευής, και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. Η εγγύηση πρέπει να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον 9 (εννέα) μηνών και 30 (τριάντα) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.3669/2008 (Κ.Δ.Ε.).

 4. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 (εννέα) μήνες, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.

 6. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της ΣAΕΠ 085 τρ.0 (30-07-2015), Περιφέρειας Αττικής (κωδικός έργου 2013ΕΠ08500068).

 7. Η διάρκεια σύμβασης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 8. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

 9. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η δυνατότητα επικοινωνίας – ενημέρωσης των υποψηφίων με e-mail και FAX.

 10. Το κείμενο της περίληψης διακήρυξης της δημοπρασίας θα δημοσιευτεί και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής: www.patt.gov.gr στην υποενότητα: Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων της ενότητας: Έργα, αφού πρώτα δημοσιευτεί στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως.

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής

Χρήστος Λ. Καραμάνος

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 124 guests και κανένα μέλος