ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                                     ΠΑΛΛΗΝΗ 20/10/2008
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                                                       Αριθ. Πρωτ.: 14470
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ –
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομικών και
Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 100 Τ.Κ. 153 51
Πληροφορίες: Δ. Μιχάλογλου, Τηλ. 213-2005199

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας στην Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής σε τμήμα του Ο.Τ. 524 της περιοχής ΠΕ 1 και ΠΕ 2 του Δήμου Γλυκών Νερών του Ν. Αττικής κατά την ΠΡΩΤΗ ανάρτησή της.

Έχοντας υπόψη: 1. Την αρ. 79881/345/1984 (ΦΕΚ 862/Β/84) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

2. Το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 και ειδικότερα της παρ. 5 όπως συμπληρώθηκαν με τον Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/03.10.1994).

3. Την αριθμ. 93027/7188/1994 (ΦΕΚ 877/Β/25.11.94) Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.

4. Την υπ’ αρ. 2348/7-4-2008 Απόφαση Νομάρχη Αν. Αττικής με θέμα «Έγκριση σύνταξης μεμονωμένης πράξης εφαρμογής σε τμήμα του ΟΤ 524 της περιοχής ΠΕ 1 και ΠΕ 2 του Δήμου Γλυκών Νερών.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι κύριοι και νομείς των ακινήτων τμήματος του ΟΤ 524 (τα έχοντα πρόσωπο επί της οδού Καρδίτσης) της περιοχής ΠΕ 1και ΠΕ 2 του Δήμου Γλυκών Νερών του Ν. Αττικής, να προσέλθουν στο δημοτικό κατάστημα τις εργάσιμες μέρες και ώρες ή στο τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομικών και τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών, Δ/νση Χωροταξίας και Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα, Ν.Α.Α.Α. με σκοπό:

Α) Να λάβουν γνώση της μεμονωμένης πράξης εφαρμογής τμήματος του ΟΤ 524 (τα έχοντα πρόσωπο επί της οδού Καρδίτσης) της περιοχής ΠΕ 1 και ΠΕ 2 του Δήμου Γλυκών Νερών του Ν. Αττικής που ολοκληρώθηκε και αναρτάται για πρώτη φορά στο τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομικών και τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών, Δ/νση Χωροταξίας και Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα, Ν.Α.Α.Α. και στον Δήμο Γλυκών Νερών.

Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν κατά την διάρκεια της ανάρτησης και σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.

Β) Να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν παρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων όσον αφορά το ακίνητό τους, ώστε να ληφθούν υπ’ όψη στην διόρθωση των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και των παρατηρήσεων ορίζεται σε 15 ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα με την 90327/7188/15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 877/Β/94) είναι:

1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιοκτητη του ακινήτου καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα συνοδεύονται αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.

2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων της ιδιοκτησίας.

3. Αντίγραφα μερίδων των ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982.

4. Κτηματολογικό Φύλλο και Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος.

Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν. 2242/94 η δε παράλλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία.

Διευκρινίζεται ότι το τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομικών και Τοπογραφικών Σχεδίων και Εφαρμογών, Δ/νση Χωροταξίας και Πολεοδομίας Νοτίου Τομέα, Ν.Α.Α.Α δέχεται το κοινό Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 09:30π.μ. έως 13.30μ.μ.

Ο προϊστάμενος                                    Ο Διευθυντής
   Ιωάννης Καραΐσκος                      Δ. Παπακυριακόπουλος


Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 210 guests και κανένα μέλος