ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Βουλιαγμένη 10/11/2008
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αριθμ. Πρωτ. 228/08
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αφροδίτης 2 τ.κ. 166 71 Βουλιαγμένη
Τηλ.: 210-8960156/ 8960196 fax: 210-8963627

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης

& Πρόεδρος του Δ.Σ. του Α.Ο.Δ.Β.

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του Ν. 3463/06

2) Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 καθώς και τις όμοιες του άρθρου 6 του Ν.2527/97 «Συμβάσεις μίσθωσης έργου» και των άρθρων 1-10 του Π.Δ. 164/04 «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα», τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν.3260/04 «Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης (ΦΕΚ 151/Α/6-8-04).

3) Την με αριθμ. 1/08 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Βουλιαγμένης καθώς και την 08/ΔΤΑ/οικ. 16113/3-9-08 όμοια εγκριτική, απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας Αττικής που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 2048/3.10.08).

4. Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/232/7664/21.7.08 απόφαση της επιτροπής του αρθ. 2 παρ. 1 της ΠΥΣ33/27-12-06 και την αριθμ. 45946/12.8.2008 απόφαση κατανομής του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σχετικά με την έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου.

5) Τις διατάξεις του αρ. 28 του Ν. 2190/94

Ανακοινώνει

Την πρόθεση του Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Βουλιαγμένης για πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου αρχής γενομένης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και διάρκειας ενός έτους.

Α) τεσσάρων (4) Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (ΠΕ).

Β) ενός (1) Ιατρού (ΠΕ) κατόχου άδειας άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.

Σε ό,τι αφορά την πρόσληψη (4) Καθηγητών Φυσικής Αγωγής (ΠΕ), οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά επικυρωμένο, το πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ.

Σε ότι αφορά την πρόσληψη ενός (1) Ιατρού (ΠΕ), οι ενδιαφερόμενοι μαζί την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά επικυρωμένο το πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ καθώς και την άδεια άσκησης Επαγγέλματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός Αφροδίτης αρ.2, εντός δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημερα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε μια ημερήσια εφημερίδα, σε μια τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα της Περιφέρειας μας και της ανάρτησής της στο Δήμο και στον χώρο ανακοινώσεων αυτού.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος του Α.Ο.Δ.Β.
Γρηγόρης Κασιδόκωστας


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 64 guests και κανένα μέλος