ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ                                                                         Παλλήνη 21/8/2008
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                           Αριθ.Πρωτ.: 7405
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ.Δ/νση: 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, Τ.Κ. 153 51
Πληροφορίες: Μ. Αναστοπούλου
Τηλέφωνο: 210-2005151, fax: 210-6032543

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Με την ΔΙΔΑΔ/Φ.35.Γ2/67/οικ.22080/8-8-2008 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, προκηρύσσεται η πλήρωση, βάσει της διαδικασίας των άρθρων 84,85 και 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007) των κάτωθι θέσεων Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, που εδρεύει στην Παλλήνη:
    i)    Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
    ii)    Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακής Πολιτικής
    iii)    Γενική Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν εκτός των μονίμων υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής και οι μόνιμοι υπάλληλοι των Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. και δημοσίων υπηρεσιών γενικών (π.χ. Περιφερειών, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Ανεξαρτήτων αρχών κλπ).
Οι υποψήφιοι πρέπει να ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ και να έχουν βαθμό Α΄, να έχουν τουλάχιστον είκοσι (20) έτη υπηρεσίας και να έχουν διατελέσει ή να είναι προϊστάμενοι Διεύθυνσης κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από το προσωπικό του μητρώο.
Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται προς τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής, Δ/νση Διοίκησης, 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος 153 51 ΠΑΛΛΗΝΗ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών που αρχίζει από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στον τύπο. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και με συστημένη επιστολή.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ


Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 268 επισκέπτες και κανένα μέλος