ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΕΡΓΟ: ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΥΣΙΔΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                                       ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                 ΠΡΟΫΠΟΛ.: 37.800,00 ευρώ + 19% Φ.Π.Α.
                                                                                            ΠΗΓΗ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ/ΣΑΤΑ 2008-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
                                                                                            ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 14174/06.08.2008

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε δημόσια μειοδοτική δημοπρασία με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου, βάσει των διατάξεων του Π. Δ/τος 28/80 και του Ν. 3463/2006 η εργασία με τίτλο:
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΛΥΣΙΔΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ 2008 ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».
Ο προϋπολογισμός δαπάνης είναι 37.800,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 19% και θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας, την 5η Σεπτεμβρίου 2008 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης την 09:00π.μ. και λήξης την 09:30π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.
Εγγύηση συμμετοχής 1.890,00 € σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή στο τηλ.: 210-6622379

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ


Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 328 guests και κανένα μέλος