ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ Παλλήνης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρ. πρωτ. : 37439/21-12-2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

O Δήμαρχος Παλλήνης, ανακοινώνει ότι θα γίνει ανοικτός διεθνής διαγωνισμός με επίδοση σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, για το έργο: «Σύστημα Ψηφιακής Υπηρεσίας Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Παλλήνης»

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών ενημέρωσης, εκπαίδευσης, κοινωνικής πρόνοιας, πρόληψης, περίθαλψης, και αγωγής υγείας με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα Ευρώ (385.450,00 €) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 313.373,98 - ΦΠΑ (23%): € 72.076,02).

Το ποσό αυτό αποτελεί και το ανώτατο όριο οικονομικής προσφοράς.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Η εκτέλεση των υπηρεσιών θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις :

 • Του Π. Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

 • Του Π.Δ.28/ΦΕΚ 1 Α’/15-1-1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.».

 • Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

 • Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

 • Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

 • Του Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α’/4-9-2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».

 • Του N. 3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 • Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρό­γραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

 • Του N. 3870/ΦΕΚ 138 Α’/9-8-2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές», ιδίως δε την περίπτωση (η) της 10ης παραγράφου του 18ου άρθρου.

 • Του Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010) : Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσε­ων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδη­γία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).

 • Του Ν.3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 • Της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β 540/27.3.2008, αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008), όπως τροποποιηθείσα ισχύει με την υπ’ αριθ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/09 (ΦΕΚ 1957/Β/9.9.2009) και την αριθ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/2010 (ΦΕΚ 1088/Β/2010).

 • Της με αρ. πρωτ. 152668/ΨΣ5306-Β / 02.10.2012 Σύμφωνης Γνώμης της ΕΥΔ ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», σχετικά με την παρούσα Προκήρυξη.

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Θεματικής Ενότητας «Κοινωνική Πρόνοια» και ειδικότερα στην ανάπτυξη εφαρμογών κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας με τη χρήση ιατρικών και μη δεδομένων (e-health) αλλά και στην Ενίσχυση του στόχου e-Inclusion της Ψηφιακής Ατζέντας, εμπίπτοντας έτσι στις θεματικές προτεραιότητες τόσο της Πρόσκλησης 20.1 της ΕΥΔ Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» όσο και του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», Ειδικός Στόχος 2.1: «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα» και Ειδικός Στόχος 2.2: «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη» Ο Διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης διενέργειας του.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Παλλήνης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού την Δευτέρα 25-02-2013 και ώρα 12:00 (λήξη κατάθεσης προσφορών).

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που:

 • είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή

 • είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή

 • είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή

 • είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή

 • έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών

τα οποία:

πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους Β2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης.

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι δεκαεννέα χιλιάδες διακόσια εβδομήντα δύο Ευρώ και πενήντα λεπτά, € 19.272,50.

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης δίνονται στα γραφεία του της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης, από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υπεύθυνος κ. Παπαϊωάννου

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡ. 377/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 320 επισκέπτες και κανένα μέλος