ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα 3.-01-2013

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αριθ. Πρωτ: 131

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Βασ. Παύλου 108 & Φλέμινγκ, 190 04

Πληροφορίες: Αγγέλου Βασιλική, Τηλ.: 210-6630241 - FAX: 210-6630163

ΘΕΜΑ: Αποστολή περίληψης διακήρυξης δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ’ ΑΡ. 40537/28-12-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣΟ Δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος διακηρύσσει ότι προκειμένου να μισθώσει ακίνητο για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου με φανερή προφορική, μειοδοτική δημοπρασία, καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας προσφορά μέσω Πρωτοκόλλου στην αρμόδια Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Προμηθειών του Δήμου (Βασ. Παύλου 108 και Φλέμινγκ) το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσίευση της προκήρυξης αυτής.


ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ


Το προσφερόμενο προς μίσθωση ακίνητο σε ισόγειο ή ισόγειο και σε όροφο συνολικής επιφάνειας κυρίων χώρων περίπου 1500-2000 τ.μ. και βοηθητικών χώρων περίπου 200-300τ. μ., πρέπει να πληροί τις κατωτέρω προδιαγραφές:

1. Χρήση Διοικητικού Κέντρου ή Γενικής Κατοικίας

2. Θέση κτιρίου με εύκολη πρόσβαση στο συγκοινωνιακό δίκτυο

3. Θέσεις στάθμευσης για υπαλλήλους και εξυπηρετούμενους πολίτες

4. Πρόσβαση και WC για ΑΜΕΑ

5. Χώρους υγιεινής για υπαλλήλους και πολίτες

6. Εμβαδόν σε ενιαίο κτίριο κύριων χώρων περίπου 1500-2000 τ.μ. και βοηθητικών χώρων περίπου 200-300 τ.μ.

7. Κατάλληλη εσωτερική διαρρύθμιση για τη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου για περίπου 120 θέσεις εργασίας και ψευδοροφές όπου απαιτείται (θα αξιολογηθεί η αρχιτεκτονική μελέτη), ώστε να καταστεί άκρως λειτουργικό με βασικό ζητούμενο την εύκολη προσβασιμότητα (με μέσα μαζικής μεταφοράς) ιδίως του κοινού και από τις δύο Δημοτικές Ενότητες.

1. Σύστημα κλιματισμού (ψύξης - θέρμανσης) για όλους τους χώρους.

2. Σύστημα εξαερισμού όπου δεν υπάρχει φυσικός.

1. Εγκατάσταση πυρασφάλειας με σύστημα πυρανίχνευσης.

2. Εγκατάσταση συναγερμού.

3. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις με τις εξής ειδικότερες προδιαγραφές:

1 Απαιτείται ένας χώρος περίπου 25 τ.μ. κλιματιζόμενος που θα χρησιμοποιηθεί για computer room με ψευδοπάτωμα.

1 Στο computer room απαιτείται τροφοδοσία 220 V με ξεχωριστό πίνακα

για τα μηχανήματα που θα βρίσκονται εκεί.

Ανά θέση εργασίας απαιτούνται 5 πρίζες: Μία (1) πρίζα τηλεφώνου FΤΡ κατηγορίας 6, μία (1) πρίζα data FTP κατηγορίας 6, μία(1) πρίζα UPS κόκκινη ΣΟΥΚΟ με καλώδιο nim 3X2,5, και δύο (2) απλές πρίζες ρεύματος ΣΟΥΚΟ.

Όλες οι γραμμές των πριζών UPS να καταλήγουν σε ιδιαίτερο πίνακα με ξεχωριστή ασφάλεια ανά γραμμή και να καταλήγουν συνολικά στο computer room.

Όλα τα καλώδια FTP (τηλεφωνικά & data) να καταλήγουν στο computer room σε patch panel αριθμημένα και πιστοποιημένα και να υπάρχει ξεχωριστή γραμμή για κάθε θέση εργασίας.

Να υπάρχει 30ζευγο τηλεφωνικό καλώδιο εγκατεστημένο από ΚΑΦΑΟ του ΟΤΕ στο computer room .

Aν το κτίριο έχει πάνω από έναν ορόφους οι όροφοι να διασυνδέονται μεταξύ τους με οπτική ίνα με ενδιάμεσες καμπίνες και patch panel ανά όροφο (πρόβλεψη για την όδευση των καλωδίων ανά όροφο που θα καταλήγουν στο computer room).

Η εγκατάσταση θα ελεγχθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συνεργείο τουΔήμου.

1. Παθητική και ενεργητική πυρασφάλεια (ύπαρξη πυροσβεστήρων κτλ), αποδεικνυόμενη με την ανάλογη βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

2. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 107/Β/9-4-2010)


Η μίσθωση θα αρχίσει από της δια πρωτοκόλλου ημερομηνίας εγκατάστασης των υπηρεσιών του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος στο ακίνητο και θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) ετών.


Οι ενδιαφερόμενοι εφόσον το ακίνητό τους κριθεί κατάλληλο, θα πρέπει στη συνέχεια και κατά τη 2η φάση αυτού, να προσκομίσουν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 10% του ετήσιου προσφερόμενου μισθώματος και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας.

Πληροφορίες για τους όρους του διαγωνισμού και λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής, μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 210-6632200) και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.spata-artemis.gr.

Τα δικαιώματα του κήρυκα , τα τέλη και δικαιώματα της μισθωτικής σύμβασης με τα τρία αντίγραφα και τα έξοδα δημοσίευσης στις εφημερίδες της αρχικής και τυχόν επαναληπτικής δημοσίευσης βαρύνουν τον εκμισθωτή (άρθρο 22 Π.Δ. 28/80).


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΡΚΟΥ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 217 επισκέπτες και κανένα μέλος