ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 ΕΡΓΟ: Προμήθεια Συστήματος Ασφαλείας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                 Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Βούλας
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ    Α.Μ.: 28(Λ-23)09
& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα 166 73
Πληρ.: Κούσιας Α. Τηλ.: 213-2020000

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95
2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)
3. Τις υπ’ αριθμ. 20/04-03-09 και 156/14-10-2009 αποφάσεις της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Αποφ. Διακήρυξης: 22684/11-11-09)
Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια συστήματος ασφαλείας για την προστασία των δύο (2) νέων σταθμών του Δήμου Βούλας επί των οδών Αιόλου & Ηρακλειδών και Οδυσσέως και Πανός.
Η υποβολή των προσφορών θα γίνει στις 26 Νοεμβρίου του 2009 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 19.600,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να κατατεθούν στο Δήμο Βούλας μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και έως τις 14:00μ.μ. της αποσφράγισης των προσφορών στη Διεύθυνση: Λεωφ. Κ. Καραμανλή Τ.Κ. 166 73 Δήμος Βούλας (Επιτροπή Προμηθειών) ή θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου απευθείας στην επιτροπή την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 213-2020000 Υπεύθυνος κ. Α. Κούσιας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα από τα γραφεία του Δήμου Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18- Βούλα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) καθώς και ηλεκτρονικά από το portal του Δήμου http://www.voula.gov.gr.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 289 επισκέπτες και κανένα μέλος