ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Καλύβια 17/11/2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                           Αριθ. Πρωτ: 11425/2009
ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύνια 19010
Πληροφορίες: Βαρελά Μαρία - Τηλ.: 22993-20348, fax: 22990-48653

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Καλυβίων Θορικού έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
Α) της παρ. 9 του άρθρου 209 του Κ.Δ.Κ. η οποία προστέθηκε με τη παρ. 13 του άρθρου 20 Ν. 3731/08
Β) Του άρθρου 11 παρ. 5 του Π.Δ. 28/80
Γ) Τον Προϋπολογισμό του Δήμου στον Κ.Α. 10-6253, 20-6253.001, 25-6253.001
Δ) την 209/09 απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής
Ε) Την ανάγκη του Δήμου για την ανάθεση εκτέλεσης της σχετικής υπηρεσίας διακηρύσσει τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας με ΦΠΑ 32.000,00€ ως εξής:
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Καλυβίων την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2009 και ώρα 10:00 ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία.
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.
Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε € και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα 30 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Καλυβίων (οδός ΑΘΗΝΩΝ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ταχ. Κωδ. 190 10) μέχρι την παραμονή, ή να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού από ώρα 9:45 μέχρι την ώρα που ορίζεται στο παρόν.
Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει σε όποιον προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληροί τους όρους της συνημμένης μελέτης, με απόφαση δημάρχου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
α/α
ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 492 επισκέπτες και κανένα μέλος