ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΕΡΓΟ: Προμήθεια Πετρελαίου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      θέρμανσης Δημαρχείου, Δημοτικών Κτιρίων
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ                             & Σχολείων Δήμου Βούλας 2009-2010
& Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ                               Α.Μ.: 42(Λ-29)09
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΑΣ
Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα 166 73
Πληρ.: Κούσιας Α. - Τηλ.: 213-2020000

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Βούλας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95
2. Τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/08-03-1993 (ΕΚΠΟΤΑ)
3. Τις υπ’ αριθμ. 20/04-03-09 και 155/14-10-2009 αποφάσεις της Δ.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
(Αρ. Πρωτ. Απ. Διακήρυξης: 22828/13-11-09)
Τη διεξαγωγή Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης χονδρικής τιμής όπως αυτή ορίζεται από τη Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχίας Αθηνών. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής στις 08 Δεκεμβρίου του 2009 ημέρα τρίτη και ώρα 10:30π.μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.
Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία μπορούν να σταλούν ή να κατατεθούν στο Δήμο Βούλας μέχρι την προηγούμεηνη εργάσιμη ημέρα και έως της 14:00μ.μ. της αποσφράγισης των προσφορών στη Διεύθυνση: Λεωφ. Κ. Καραμανλή Τ.Κ. 166 73 Δήμος Βούλας (Επιτροπή Προμηθειών) ή θα κατατεθούν αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου απευθείας στην επιτροπή την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής η οποία εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ήτοι 3.000,00 €.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 213-2020000 Υπεύθυνος κ. Α. Κούσιας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα σχετικά έγγραφα αντί του ποσού των 10€ από τα γραφεία του Δήμου Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18- Βούλα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (09:00 έως 13:30) μέχρι και την Παρασκευή 04/12/2009. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να προμηθευτούν χωρίς χρέωση τα σχετικά έγγραφα, ηλεκτρονικά από το portal του Δήμου http://www.voula.gov.gr.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΕΣΗΣ

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 331 επισκέπτες και κανένα μέλος