ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΤΥ43/2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                       ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας
ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ                               ΠΡΟΫΠΟΛ.: 29.411,77€ πλέον ΦΠΑ 19%
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                          ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Αρ.Πρωτ.: 15604/01.09.2009

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και προϋπολογισμού προσφοράς και κριτήριο κατακύρωσης του χαμηλότερου ποσοστού για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο:
«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ»
Η εργασία είναι συνολικού προϋπολογισμού 29.411,77€ πλέον Φ.Π.Α. 19% και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 28/80 και Ν.3463/06 καθώς και τον Ν.3731/2008.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 21 Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης την 10:00π.μ. και ώρα λήξης την 10:30π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.
Εγγύηση συμμετοχής 1.470,59€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210 6622.379.
    Ο Δήμαρχος
    Θεόδωρος Β. Αθανασόπουλος


Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 473 επισκέπτες και κανένα μέλος