ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Βούλα, 8-7-2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  
                                                                  

 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
1ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ  2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ   ΤΟΥ   2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ   ΒΟΥΛΑΣ
Διακηρύσσει ότι:
Εκτίθεται σε 1η επαναληπτική πλειοδοτική δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές η ανάθεση της λειτουργίας του κυλικείου του 2ου  Γυμνασίου  Βούλας  για το χρονικό διάστημα από 1-9-2009 μέχρι 31-8-2015.
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των  4,00 € ανά μαθητή ετησίως.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται α) φυσικά πρόσωπα καθώς  και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα β) Πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας που πληρούν τις προϋποθέσεις της Υ.Α.64321/Δ4, (ΦΕΚ1003/Β’2008).
Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό α) όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, β) Συνταξιούχοι, γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1,2,3,4), 5, 7, 8 και 9 του ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26τ.Α΄/9-2-07, δ) όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Σχολείου.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων  ποσού 1.000,00 €.  υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού την 3η Αυγούστου 2009,   ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11.00 στο 2ο Γυμνάσιο Βούλας.
Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη της διαδικασίας δεν γίνονται δεκτές.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
– έγγραφη   αίτηση με πλήρη στοιχεία για συμμετοχή στο διαγωνισμό.
– έγγραφη οικονομική προσφορά για το κατά μαθητή ποσό εντός κλειστού αδιαφανούς φακέλου
– Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή καθώς και συστατικές επιστολές για την προϋπηρεσία.
– Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο Φορέα.
– Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
– Πιστοποιητικό εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος
– Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
– Ποσό εγγύησης ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ποσού 1.000,00 €.
– υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου
– ό,τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο.

Λεπτομερή διακήρυξη μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το  Γραφείο της Δημοτικής  Επιτροπής Παιδείας  Βούλας στο Δημαρχείο Βούλας (Λεωφ. Κ. Καραμανλή 18, Βούλα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 9.00 π.μ. μέχρι 11.00 π.μ.
Η Σχολική επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ


Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 72 guests και κανένα μέλος