ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 67/2008
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                  ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 2008-11-12
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ      ΦΟΡΕΑΣ: Δήμος Κρωπίας
ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ                                  ΠΡΟΫΠ: 45.000,00 €
ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                         (συμπεριλαμβανομένου 19% ΦΠΑ)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ        ΠΗΓΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΣΑΤΑ
Αριθμ. Πρωτ.: 21166/07-11-2007
   
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κρωπίας διακηρύττει ότι εκτίθεται σε δημόσια μειοδοτική επαναληπτική δημοπρασία με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου, βάσει των διατάξεων του Π.Δ/τος 28/80 και του Ν. 3463/2006 η εργασία με τίτλο:

«Καθαρισμός φρεατίων 2008»

Ο προϋπολογισμός δαπάνης είναι 37.815,12€ πλέον Φ.Π.Α. 19% και θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου και ΣΑΤΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας την 26η Νοεμβρίου 2008, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης την 11:00π.μ. και ώρα λήξης την 11:30π.μ. ενώπιον της αρμοδιότητας επιτροπής.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.

Εγγύηση συμμετοχής 1.890,76€ σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων διακήρυξης και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Κρωπίας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 210-6622379

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ


Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 89 guests και κανένα μέλος