ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθ. 10/2008 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης, Αριθ. Αποφ. 126/2008.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της κυκλοφοριακής μελέτης περιοχής Αγ. Νικολάου.

Βουλιαγμένη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η του μήνα Ιουνίου του έτους 2008, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20:00μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Βουλιαγμένης, ύστερα από την 4896/12-6-08 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στο καθένα από τα μέλη και στον Δήμαρχο.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν παρόντα 12 και συγκεκριμένα:

Παρόντες: 1. Δ. Κοντονής, 2. Σ. Πανάς, 3. Γ. Καμπάνης, 4. Ε. Σκουλάξενου, 5. Α. Φαρμακίδη, 6. Σ. Ελευθερίου, 7. Π. Καρυώτης, 8. Π. Σκουζής, 9. Μ. Χόβρη- Σίνα, 10. Κ. Καραγεώργος, 11. Ι. Κυριακόπουλος, 12. Θ. Σταμάτης.

Απόντες: 1. Μ. Κακογιαννάκου, 2. Ε. Παναγοπούλου, 3. Δ. Τζιώτης, 4. Π. Κουλουβάρης, 5. Δ. Γεωργουλόπουλος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν ενώ είχαν κληθεί νόμιμα, παρόντος και του Δημάρχου κ. Γρηγορίου Κασιδόκωστα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δ. Κοντονής εισάγει προς συζήτηση το 13ο θέμα της ημερησίας διάταξης και θέτει υπόψη του σώματος, το από 21/5/08 υπηρεσιακό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας σχετικά με τροποποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης περιοχής Αγ. Νικολάου.

Ακολουθεί συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε το σώμα ν’ αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Το από 21/5/08 υπηρεσιακό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας.

2. Το με αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/8537/3066/Φ250/4-12-07 έγγραφο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

3. Τα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα.

4. Την προγενέστερη με αριθμ. 195/07 απόφαση του Δ.Σ.

5. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την τροποποίηση της Κυκλοφοριακής Μελέτης περιοχής Αγ. Νικολάου, ως ακολούθως:

- Αλλαγή κατεύθυνσης της κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Ηλιού, προκειμένου να υπάρχει επικοινωνία των Δήμων Βούλας και Βουλιαγμένης. Η αλλαγή αυτή επέφερε αλλαγές και στις κατευθύνσεις των καθέτων οδών που συμβάλλουν στην οδό Ηλιού (περιοχή Αγ. Νικολάου) και οι οποίες φαίνονται στα σχέδια με αρ. 9.1 & 10.1 που υπέβαλλε η ανάδοχος εταιρεία, ως τροποποίηση των εγκεκριμένων σχεδίων.

Η απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 126/08 και υπογράφεται.

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ
    Δ. ΚΟΝΤΟΝΗΣ    Οπως παραπάνω


Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 65 guests και κανένα μέλος