ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθ. 16/2007 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης, Αριθ. Αποφ. 195/2007.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση i) της Β’ φάσης της μελέτης «Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Βουλ/νης – Οργάνωση χρήσεων και λειτουργιών και ένταξή της στο ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου» και ii) των θέσεων ηλεκτρονικά ελεγχόμενης στάθμευσης στα πλαίσια της παραπάνω κυκλοφοριακής μελέτης.

Βουλιαγμένη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 24η του μήνα Ιουλίου του έτους 2007, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:00μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Βουλιαγμένης, ύστερα από την 6823/17-7-07 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα στο καθένα από τα μέλη και στον Δήμαρχο.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και σε σύνολο 17 μελών βρέθηκαν παρόντα 14 και συγκεκριμένα:

Παρόντες: 1. Δ. Κοντονής, 2. Π. Κουλουβάρης, 3. Κ. Καραγιώργος, 4. Α. Φαρμακίδη, 5. Σ. Ελευθερίου, 6. Ε. Παναγοπούλου, 7. Π. Καρυώτης, 8. Π. Σκουζής, 9. Μ. Χόβρη – Σίνα, 10. Ε. Σκουλάξενου, 11. Μ. Κακογιαννάκου, 12. Σ. Πανάς, 13. Γ. Καμπάνης, 14. Δ. Τζιώτης

Απόντες: 1. Ι. Κυριακόπουλος, 2. Δ. Γεωργουλόπουλος, 3. Θ. Σταμάτης

Οι οποίοι δεν προσήλθαν ενώ είχαν κληθεί νόμιμα, παρόντος και του Δημάρχου κ. Γρηγορίου Κασιδόκωστα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δ. Κοντονής εισαγάγει προς συζήτηση το 11ο θέμα της ημερησίας διάταξης και θέτη υπόψη του σώματος, το από 19/7/07 υπηρεσιακό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας σχετικά με α) έγκριση της Β΄ φάσης (τελικής) της μελέτης: «Κυκλοφοριακή ένταξή της στο ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου» και ii) των θέσεων ηλεκτρονικά ελεγχόμενης στάθμευσης στα πλαίσια της παραπάνω κυκλοφοριακής μελέτης.

Ακολουθεί συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα ν’ αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη:

1. Το από 19/7/07 υπηρεσιακό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας.

2. Τα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα.

3. Τις προγενέστερες με αριθ. 186/04, 61/05, 154/07 αποφάσεις του Δ.Σ.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει:

i) την Β’ φάση (τελική) της μελέτης: «Κυκλοφοριακή Μελέτη Δήμου Βουλιαγμένης – Οργάνωση Χρήσεων και Λειτουργιών και ένταξή της στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα του Δήμου» και

ii) Τις προτεινόμενες θέσεις ηλεκτρονικά ελεγχόμενης στάθμευσης (Η.Ε.Σ.) στα πλαίσια της εκπονούμενης κυκλοφοριακής μελέτης, ως ακολούθως:

Οι προβλεπόμενες από την έρευνα των μελετητών θέσεις ανέρχονται σε 789.

Συγκεκριμένα:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΛΩΝ     ΘΕΣΕΙΣ

Α) Κυβέλης: Από Ηλίου μέχρι Πολυμνίας (μια πλευρά)    17

Β) Βορρέου: Από Ηλίου μέχρι Πολυμνίας (μία πλευρά)    15

Γ) Parking Αγ. Νικολάου:    33

Δ) Σελήνης: Από Ηλίου μέχρι Κενταύρων (μια πλευρά)    10

Ε) Ηούς: Από Ηλίου μέχρι Κενταύρων (μια πλευρά)    12

Στ) Κρόνου: Από Ηλίου μέχρι Κενταύρων (δύο πλευρές)    58

Σύνολο:145

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΒΟΥΡΙΟΥ    ΘΕΣΕΙΣ

A) Parking Αρμονίας        94

ΣΥΝΟΛΟ 94

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ     ΘΕΣΕΙΣ

Α) Άρεως: Από Αθηνάς μέχρι Ιάσωνος (μια πλευρά)        40

Β) Αφροδίτης: Από Αθηνάς μέχρι Θησέως (μια πλευρά)    50

Γ) Αιόλου: Από Θησέως μέχρι Ιάσωνος (μια πλευρά)        16

Δ) Ήρας: Από Θησέως μέχρι Ιάσωνος (μια πλευρά)        15

Ε) Διός: Από Θησέως μέχρι Ιάσωνος (μια πλευρά)        12

Στ) Θησέως: Και στις δύο πλευρές        140

Ζ) Ιάσωνος: Και στις δύο πλευρές        229

Πανός: Από Ιάσωνος μέχρι Θαλείας        48

ΣΥΝΟΛΟ: 550

Ήτοι συνολικά (προβλεπόμενες θέσεις):        789

Η απόφαση αυτή παίρνει αύξοντα αριθμό 195/07 και υπογράφεται.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ
    Δ. ΚΟΝΤΟΝΗΣ    Οπως παραπάνω


Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 162 guests και κανένα μέλος