Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Αγ. Γεωργίου 34 και Φιλ. Λίτσα, μέχρι και την 6/3/2014.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εκριζώσεις δέντρων και αποκατάσταση της πλακόστρωσης» Α.Μ. 2/2014 προϋπολογισμού 30.000,00€ με ΦΠΑ.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην κατηγορία ΠΡΑΣΙΝΟΥ με προϋπολογισμό 24.390.24€ (συμπεριλαμβάνονται δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Αγ. Γεωργίου 34 και Φιλ. Λίτσα, μέχρι και την 6/3/2014.

Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης δύναται να γίνει σε ψηφιακή μορφή (CD) με αντικαταβολή ποσού δύο (2 € ) ΕΥΡΩ, εκτός αν επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2023980, FAX επικοινωνίας 213 2023805, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία : Θ. Γκόγκος και   Π. Ζωγράφος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11/3/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθ. 5 Ν. 3669/2008)

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη του έργου, ήτοι Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ.   

β) Επίσης μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά μητρώα της αντίστοιχης τάξης πτυχίου.

γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 487,80 € και ισχύ τουλάχιστον έξη (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρείς (3) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τρεις (3) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από τα Τακτικά Έσοδα του Δήμο.Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

 

                                                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΚΟΥΡΑΣΗΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 280 επισκέπτες και κανένα μέλος